• Přejít na obsah

  Ukryta dywidenda i podatek od przerzucanych dochodów

  8 czerwca, 2022

  Wprowadzane zmiany podatkowe planowane w ramach Polskiego Ładu mają na celu  uszczelnienie systemu podatkowego. Czekają nas zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należą do nich m.in. ukryta dywidenda oraz podatek od przerzucanych dochodów.

  Ukryta dywidenda

  Wypłata dywidendy jest stałym elementem kultury organizacyjnej na rynku finansowym. W ten sposób przedsiębiorcy kształtują odpowiednie relacje z inwestorami. Dywidenda dla spółki jest kosztem korzystania z kapitału wniesionego do firmy, natomiast dla inwestora dochodem,  który przyznaje mu się ze względu na ponoszone przez niego ryzyko udostępniania kapitału. Stawka podatkowa dla dywidendy wynosi 19%. Pojęcie tzw. ukrytej dywidendy wprowadzono w ramach Polskiego Ładu, aby zapobiec sytuacjom, gdzie wypłata zysku przez podmiot następuje w inny sposób np. za usługi niematerialne, zaliczane do tej pory do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany, które miały wejść w życie w 2022 roku, odroczono do 1 stycznia 2023 roku. Do art. 16 ust. 1 ustawy o CIT dodano pkt 15b. Przepis ten ma brzmieć następująco:

  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  (…) 15b) kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, z zastrzeżeniem ust. 1d i 1e; (…)

  O ukrytej dywidendzie możemy mówić w sytuacji, gdy został spełniony chociażby jeden z poniższych warunków:

  • wysokość lub termin ponoszenia tych kosztów zależą od osiągnięcia zysku lub jego wysokości;
  • podatnik osiąga koszty bądź wyższe koszty, których racjonalny podatnik nie poniósłby, porównując świadczenie wykonane przez podmiot niepowiązany. Określając wysokość tych kosztów stosuje się odpowiednio przepisy o cenach transferowych;
  • koszty obejmujące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów stanowiące własność, bądź współwłasność wspólnika i innych podmiotów z nim powiązanych przed utworzeniem podatnika.

  Powyższe warunki stanowią ukrytą dywidendę i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wyjątek stanowi kwota „ukrytej dywidendy”, która jest mniejsza od zysku brutto. W tym przypadku jest to zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

  Podatek od przerzucanych dochodów

  Kolejną zmiana dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, jest regulacja dotycząca art. 24aa ustawy o CIT, która przewiduje wprowadzenie innego  źródła przychodu, w postaci tzw. przerzucanych dochodów. Do tych kosztów zaliczamy koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego z podatnikiem, które stanowią należność tego podmiotu. Ustawa określa jeszcze dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby uznać koszty jako przerzucane dochody, tj:

  • Podatek musi być niższy o co najmniej 25% od kwoty podatku dochodowego. Dotyczy to zapłaty podatku przez podmiot powiązany w roku, w którym nastąpiło otrzymanie należności w państwie jego rezydencji;
  • Koszty muszą stanowić co najmniej 50% wartości przychodów, które ten podmiot uzyskał.

  Przerzucane dochody są opodatkowane stawką taką samą jak podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, czyli 19%. Jednak aby taką stawkę zastosować należy pamiętać, że tzw. przerzucane dochody stanowiły 3% sumy wszystkich KUP.

  Należy wspomnieć, że przepisy dotyczące opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów nie dotyczą podmiotów, które leżą na terenie kraju UE i EOG.

  Podsumowując, w 2023 r. należy zwrócić szczególną uwagę na transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi w kontekście przepisów o ukrytej dywidendzie. Jeśli istnieje ryzyko powstania takich kosztów, spełniających warunki określone w ustawie, a przekroczą one kwotę zysku brutto, podmiot powinien zdecydować się na zmianę modelu rozliczeń. Kolejną zmianą wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu jest podatek od przerzucanych dochodów, czyli kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego, które spełniają dwa warunki przedstawione w art. 24aa ust. 2. Wyjątek dotyczy podmiotów z kraju położonego w UE oraz OEG, które prowadzą w tym kraju istotną rzeczywistą działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu.

  Autorka: Natalia Rzempowska

  Etykiety ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb