Polityka przetwarzania danych osobowych

Cieszymy się, że dbasz o swoje dane osobowe. Chcemy zapewnić Ci najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas korzystania ze strony https://pl.vgd.eu. Dlatego też stworzyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest VGD sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, NIP: 5262754010 („Administrator”).

KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem email: rodo@vgd.eu lub korespondencyjnie: VGD sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W jego organizacji została jednak wyznaczona osoba odpowiedzialna za zapewnienie, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z prawem. Z osobą tą możesz się skontaktować pod adresem email: rodo@vgd.eu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ VGD SP. Z O.O.

a. cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania usług i tylko w niezbędnym i dozwolonym przez prawo zakresie. To, jakie dane osobowe przetwarzamy w konkretnym wypadku zależy od rodzaju świadczonych usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić wykonanie usługi. Po bardziej szczegółowe informacje, adekwatne do konkretnej sytuacji, zwróć się pod adres email rodo@vgd.eu.

b. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie jeszcze przed jej zawarciem. Po wykonaniu usługi dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania usługi na rzecz osoby trzeciej, wówczas podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W takiej sytuacji po bardziej szczegółowe informacje zwróć się pod adres email rodo@vgd.eu

2. REKRUTACJA

 • cel przetwarzania danych osobowych

W ramach rekrutacji oczekujemy od Ciebie podania tylko tych danych osobowych, które są jednoznacznie wskazane w przepisach prawa (w szczególności w art. 221 kodeksu pracy). W związku z tym nie prosimy, by nie przekazywać informacji w szerszym zakresie, jeśli jednak przesłana aplikacja będą zawierać więcej danych osobowych, będziemy je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. w oparciu o Twoją zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania (w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy) uniemożliwia rozpatrzenia Twojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

 • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 221 kodeksu pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na VGD sp. z o.o. w procesie rekrutacji. Jeśli jednak w aplikacji zostaną podane inne dane niż wskazane w kodeksie pracy, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda.

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie.

3. KORESPONDENCJA EMAIL I POCZTOWA

a. cel przetwarzania danych osobowych

W przypadku kierowania do nas jakichkolwiek wiadomości za pośrednictwem email lub tradycyjnej korespondencji, jeżeli wiadomość ta zawiera dane osobowe, to przetwarzamy je wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy dana wiadomość.

b. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes VGD sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą w wyniku tej korespondencji powstać.

4. KONTAKT TELEFONICZNY

a. cel przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy skontaktujesz się z nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą z nami umową lub świadczonymi usługami i podasz nam dane osobowe, to będą one przetwarzane tylko w celu wynikającym z tej rozmowy telefonicznej.

b. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes VGD sp. z o.o. polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawą, a także ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą w wyniku tej rozmowy powstać

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

VGD sp. z o.o. posiada profile na portalach społecznościowych (w szczególności Instagram, Facebook i LinkedIn). Zasady przetwarzania danych w ww. zakresie określają odpowiednie polityki prywatności tych portali społecznościowych.

Możesz skontaktować się z nami poprzez czat on-line połączony z Messengerem.

6. NEWSLETTER

Cel, zakres i zasady przetwarzania danych możesz znaleźć pod poniższym adresem: [link do polityki].

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy tylko w minimalnym niezbędnym do tego okresie. Dokonujemy okresowego przeglądu potrzeby dalszego przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie ar.t 6 ust. 1 lit. f) w celu ochrony VGD sp. z o.o. przed potencjalnymi roszczeniami, dane osobowe przetwarzane są do momentu, gdy wszelkie roszczenia nie ulegną przedawnieniu lub zakończone procesy sądowe bądź administracyjne nie zostaną prawomocnie zakończone.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom usług informatycznych, doradczych i innych. Jeśli przepisy prawa tego wymagają, zapytamy Cię najpierw o zgodę, a Twoje dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy jej nam udzielisz.

Twoje dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:

 1. LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań– hostingodawca naszej strony – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w ramach którego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe,
 2. Fullsite Sp. z o.o., ul. Mała 10, 16-200 Dąbrowa Białostocka – wsparcie techniczne naszej strony – dostęp do systemu zarządzania treścią WordPress oraz dostęp do danych osobowych przechowywanych na serwerze,
 3. Smartsupp.com – w celu korzystania z narzędzia Smartlook, w ramach którego mogą być przetwarzane są Twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszych stron internetowych
 4. IBM Corp. – w celu obsługi poczty e-mail, w ramach której mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.
 5. MailerLite Limited, 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Irlandia – dostawca usługi newsletter

Powyższe podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania niezgodności lub błędów (art. 16 RODO).
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 7. Prawo wycofania zgody.
 8. Prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Każde ze swoich praw możesz zrealizować poprzez kontakt za pośrednictwem adresu email: rodo@vgd.eu lub korespondencyjnie na adres VGD sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2