Regulamin Usługi Newsletter

Regulamin Usługi Newsletter

obowiązujący od dnia 20 stycznia 2023 roku

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi Newsletter przez VGD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, NIP 5262754010 (zwana dalej: „Usługodawcą”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz postępowanie reklamacyjne wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”).

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej: „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługodawcą a Użytkownikami.
 2. Usługa skierowana jest wyłącznie do użytkowników profesjonalnych, t.j. do osób prawnych oraz osób fizycznych korzystających z Usług w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tych osób.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://pl.vgd.eu/regulamin-uslugi-newsletter/ w formie umożliwiającej: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści wspomnianego  Regulaminu.
 4. Użytkownik przez przystąpieniem do korzystania z Usługi obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Użytkownik przystępując do korzystania z Usługi akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez kliknięcie guzika „Dołącz” na stronie internetowej https://pl.vgd.eu (zwana dalej „Stroną”) oraz POTWIERDZENIE POPRZEZ KLIKNIĘCIE W LINK AKTYWACYJNY, który zostanie wysłany przez Usługodawcą z maila newsletter@pl.vgd.eu na adres mail wskazany przez Użytkownika.

§ 2 Przedmiot Usługi – Newsletter

 1. Przedmiotem Usługi jest przekazywanie przez Usługodawcę Użytkownikom informacji o usługach własnych Usługodawcy oraz wydarzeniach, zmianach w prawie podatkowym  i gospodarczym oraz kluczowych interpretacjach prawa podatkowego.
 2. Usługa jest świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony oraz poczty elektronicznej. Maile wysyłane są przez Usługodawcę na adres mail wskazany przez Użytkownika.
 3. Usługa nie stanowi porady prawnej lub podatkowej, a przekazywane treści mają jedynie charakter informacyjny. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników podjęte w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usługi. W każdym przypadku podejmowania decyzji biznesowych przez Użytkownika Usługodawca zaleca skorzystanie z indywidualnych porad prawnych lub podatkowych.
 4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez nieokreślony.
 5. Usługa zawiera treści informacyjne oraz promocyjne Usługodawcy.
 6. Treść Usługi oraz wszelkie elementy graficzne zawarte w Usłudze stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy.

§ 3 Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

 1. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik musi posiadać:
  • komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz
  • aktywne konto poczty elektronicznej.
  • aktualną ochronę przeciwwirusową
 2. Aktywowanie Usługi odbywa się poprzez wykonanie wszystkich poniższych czynności:
  • Złożenie przez Użytkownika zamówienia. Dokonać należy tego, podając w formularzu na Stronie adres e-mail,
  • Jednoczesne zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści „Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności”,,
  • Wciśnięcie przez Użytkownika przycisku „SUBSKRYBUJ”.
 3. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykonywać czynności mających na celu pozyskanie danych innych Użytkowników.
 5. Dezaktywacja Usługi może nastąpić w dowolnym momencie. Dezaktywacja oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi i zaprzestanie przesyłania maili drogą elektroniczną na mail Użytkownika wskazany podczas Rejestracji.
 6. Dezaktywacja Usługi odbywa się poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnej, odpowiadając na maila otrzymanego w ramach Usługi.
 7. Dezaktywacja Usługi może nastąpić także z inicjatywy Usługodawcy w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@vgd.eu
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane kontaktowe Użytkownika wraz z adresem mailowym, na który ma zostać wysłana odpowiedź na Reklamację
  • opis problemu, którego dotyczy Reklamacja
  • oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacje niezawierające informacji zawartych w punkcie 2 mogą zostać złożone, jednak nie zostaną rozpatrzone.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Odpowiedź na Reklamację wraz z decyzją zostanie przesłana na adres mail Użytkownika z pkt. 2.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec drugiej Strony w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.
 2. Usługodawca ma prawo zawiesić, ograniczyć lub zakończyć świadczenie Usług w dowolnym momencie wedle własnego uznania bez powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie Użytkownika.

§ 6 Administrowanie Danymi Osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika/ osoby działającej w imieniu Użytkownika (zwane dalej: „Dane Osobowe”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca – VGD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, NIP 5262754010 (zwana dalej „Administrator”).
 2. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: biuro@vgd.eu.
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi świadczenie Usługi.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) .
 5. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy, w tym do działań marketingowych Usługodawcy.
 6. Dane Osobowe  przetwarzane są wyłącznie przez czas obowiązywania umowy na Usługę i zostają usunięte w momencie rezygnacji z Usługi opisanej w par. 3 pkt. 5-7 Regulaminu.
 7. Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które:
 8. przetwarzają dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, np. partnerzy biznesowi, dostawca usług hostingowych, dostawcy usług mailingowych, podmioty świadczące usługi IT;
 9. są uprawnionymi organami państwowymi, w graniach przyznanych im kompetencji (organy wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne itp.).
 10. Dane Osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze EU. Usługodawca nie przewiduje przekazywania Danych Osobowych do:
 11. Państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG));
 12. organizacji międzynarodowych.
 13. Użytkownik / osoba działająca w imieniu Użytkownika ma dostęp do swoich danych przechowywanych przez Usługodawcę. Użytkownik może te dane zmieniać, prostować, przenosić oraz usuwać, a także zmieniać zakres ich przetwarzania.
 14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.
 15. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Określone są w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823

§ 7 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin podlega możliwości aktualizacji wynikającej z:
  • dostosowania do zmian w przepisach ogólnych
  • zmian w oferowanej Usłudze
 2. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostaje powiadomiony drogą mailową na adres mail wskazany podczas Rejestracji.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie zgodnie z informacją podaną w wiadomości mail.
 4. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2023 r.

Poprzednia wersja regulaminu newslettera

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2