• Přejít na obsah

  Regulamin Usługi Newsletter

  Regulamin Usługi Newsletter

  obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022 roku

  Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi Newsletter przez VGD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, NIP 5262754010 (zwana dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz postępowanie reklamacyjne wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”).

  § 1 Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin Usługi (dalej: „Regulamin”) jest wypełnieniem obowiązku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
  2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://pl.vgd.eu/regulamin-uslugi-newsletter/ w formie umożliwiającej: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści wspomnianego  Regulaminu.
  3. Użytkownik przez przystąpieniem do korzystania z Usługi musi zapoznać się z treścią Regulaminu.
  4. Użytkownik przystępując do korzystania z Usługi akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie checkbox’a na stronie internetowej https://pl.vgd.eu (zwana dalej „Strona”) oraz POTWIERDZENIE POPRZEZ KLIKENICIE W LINK AKTYWACYJNY, który zostanie wysłany przez Usługodawcą z maila biuro@vgd.eu na adres mail wskazany przez Użytkownika.

  § 2 Przedmiot Usługi – Newsletter

  1. Usługa jest świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony oraz poczty elektronicznej. Usługa umożliwia wszystkim usługobiorcom automatyczne i regularne otrzymywanie maili zawierających informacje o usługach, wydarzeniach, interpretacjach podatkowych i zmianach w polskim prawie podatkowym. Maile wysyłane są przez Usługodawcę na adres mail wskazany przez Użytkownika.
  2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez nieokreślony.
  3. Usługa zawiera treści informacyjne oraz promocyjne Usługodawcy.
  4. Treść Usługi oraz wszelkie elementy graficzne zawarte w Usłudze stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy.

  § 3 Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newsletter

  1. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
  2. Aktywowanie Usługi odbywa się poprzez wykonanie wszystkich poniższych czynności:
   • Złożenie przez Użytkownika zamówienia. Dokonać należy tego, podając w formularzu na Stronie adres e-mail
   • Jednoczesne zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu poprzez zaznaczenie checkbox’a o treści „Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności”
   • Wciśnięcie przez Użytkownika przycisku „SUBSKRYBUJ”
  3. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na korzystanie z Usługi zgodnie z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  4. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykonywać czynności mających na celu pozyskanie danych innych Użytkowników.
  5. Dezaktywacja Usługi może nastąpić w dowolnym momencie. Dezaktywacja oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi i zaprzestanie przesyłania maili drogą elektroniczną na mail Użytkownika wskazany podczas Rejestracji.
  6. Dezaktywacja Usługi odbywa się poprzez złożenie rezygnacji w formie pisemnej, odpowiadając na maila otrzymanego w ramach Usługi.
  7. Dezaktywacja Usługi może nastąpić także z inicjatywy Usługodawcy w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu.
  8. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi.

  § 4 Reklamacje

  1. Reklamacje Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@vgd.eu
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • dane kontaktowe Użytkownika wraz z adresem mailowym, na który ma zostać wysłana odpowiedź na Reklamację
   • opis problemu, którego dotyczy Reklamacja
   • oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
  3. Reklamacje niezawierające informacji zawartych w punkcie 2 mogą zostać złożone, jednak nie zostaną rozpatrzone.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Usługodawcę.
  5. Odpowiedź na Reklamację wraz z decyzją zostanie przesłana na adres mail Użytkownika z pkt. 2.

  § 5 Administrowanie Danymi Osobowymi

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika (zwane dalej: „Dane Osobowe”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca – VGD Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, NIP 5262754010 (zwana dalej „Administrator”).
  2. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sprawach dotyczących ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: biuro@vgd.eu.
  3. Użytkownik nie musi podawać Danych Osobowych, jednak uniemożliwi to świadczenie Usługi.
  4. Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b (umowa) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody. Zgoda obejmuje wyłącznie przesyłanie informacji droga mailową.
  5. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów marketingowych Usługodawcy.
  6. Dane Osobowe  przetwarzane są wyłącznie przez czas obowiązywania umowy na Usługę i zostają usunięte w momencie rezygnacji z Usługi opisanej w par. 3 pkt. 5-7 Regulaminu.
  7. Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które:
   • przetwarzają dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, np. partnerzy biznesowi, dostawca usług hostingowych, dostawcy usług mailingowych, podmioty świadczące usługi IT.
   • są organami wymiary sprawiedliwości
   • są organami nadzoru nad ochroną danych osobowych
  8. Dane Osobowe nie zostaną przekazane podmiotom trzecim takim jak:
   • Państwa trzecie (poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG))
   • organizacje międzynarodowe
  9. Użytkownik ma dostęp do swoich danych przechowywanych przez Usługodawcę. Użytkownik może te dane zmieniać, prostować, przenosić oraz usuwać, a także zmieniać zakres ich przetwarzania.
  10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.
  11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Określone są w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823

  § 5 Zmiany Regulaminu

  1. Regulamin podlega możliwości aktualizacji wynikającej z:
   • dostosowania do zmian w przepisach ogólnych
   • zmian w oferowanej Usłudze
  2. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostaje powiadomiony drogą mailową na adres mail wskazany podczas Rejestracji.
  3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie zgodnie z informacją podaną w wiadomości mail.
  4. Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie złoży on rezygnacji z Usługi Newsletter, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

  § 6 Postanowienia Końcowe

  1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb

  Newsletter