Přejít na obsah

Zmiany w KRS od 2018 roku

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), wprowadzająca istotne zmiany dotyczące składania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego.
Od wyżej wskazanej daty nie jest już możliwe składanie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego w formie papierowej, zaczął natomiast obowiązywać wymóg przesłania go za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dotyczy to już sprawozdań finansowych za 2017 rok, z tym że w ich przypadku przewidziana została możliwość, w okresie przejściowym trwającym od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018 r., składania ich w formie kopii elektronicznej (skanu).

W okresie przejściowym sprawozdania finansowe sporządzone w formie tradycyjnej winny zostać zeskanowane po ich podpisaniu, a następnie podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 wyżej przywołanej Ustawy, to jest opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

Następnie, tak podpisana kopia sprawozdania finansowego podlegała będzie zgłoszeniu do repozytorium dokumentów finansowych za pomocą systemu informatycznego umożliwiającego bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych bezpośrednio do ww. repozytorium, który został udostępniony od 15 marca br.

Od 1 października 2018 r. wejdzie natomiast w życie obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie oraz ich podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym zaufanym profilem ePUAP.

Dane ze sprawozdań finansowych z sądowego repozytorium dokumentów finansowych przesłane zostaną do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dlatego też nie będzie już konieczne odrębne przesyłanie sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych.

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.

Nexia International

VGD jest aktywnym członkiem prestiżowej grupy NEXIA. Dzięki temu możemy świadczyć nasze profesjonalne usługi na całym świecie.

nexia_logo-200×77-1-copy-200×77