• Přejít na obsah

  Webinar: Jak założyć działalność w Polsce?

  Jak założyć działalność w Polsce? Aspekty księgowe, prawne i podatkowe

  webinar działalność w Polsce 2021 Ukraina Rosja Białoruś

  Serdecznie zapraszamy na darmowy webinar: „Jak założyć działalność w Polsce? Aspekty księgowe, prawne i podatkowe”, który odbędzie się w języku rosyjskim. Organizujemy go wraz z kancelarią Peterka & Partners.

  TEMATYKA

  Podstawowe formy działalność gospodarczej w Polsce – zasady rozpoczęcia, podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne:

  1. Działalność niezarejestrowana
  2. Jednoosobowa działalność gospodarcza
  3. Spółka z o.o. 

  Aspekty księgowo-podatkowe otwarcia firmy w Polsce:

  1. Aspekty podatkowe: rejestracja do VAT i podatek u źródła
  2. Aspekt księgowy: polityka rachunkowości i termin złożenia pierwszego sprawozdania finansowego
  3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy (CRBR, rachunek bankowy i biała lista)

  Как открыть бизнес в Польше? Юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

  Сердечно приглашаем вас на бесплатный вебинар «Как открыть бизнес в Польше? Юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты», который будет проводиться на русском языке. Организуем его совместно с юридической фирмой Peterka & Partners.

  TEMA

  Основные формы ведения хозяйственной деятельности в Польше – правила открытия бизнеса, налог на доходы и социальные взносы:

  1. Незарегистрированная деятельность
  2. Индивидуальная предпринимательская деятельность
  3. Общество с ограниченной ответственностью

  Налоговые и бухгалткрские аспекты  открытия фирмы в Польше:

  1. Налоговые аспекты: регистрация НДС и налог у источиника
  2. Бухгалтерские стороны: учетная политика и термины представления первой финансовой отчетности
  3. Другие обязательства предпринимателя  (CRBR, банковский счет и белый список)

  AGENDA / ПЛАН

  10.00Powitanie / Приветствие
  10:05Podstawowe formy działalności gospodarczej w Polsce – zasady rozpoczęcia, podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. (Marcin Kryszko) / Основные формы ведения хозяйственной деятельности в Польше – правила открытия бизнеса, налог на доходы и социальные взносы. (Марцин Крышко)
  10:25Aspekty księgowo-podatkowe otwarcia firmy w Polsce (Olena Spivakova) / Налоговые и бухгалткрские аспекты открытия фирмы в Польше (Алена Спивакова)
  10:45Zakończenie / Заключение

  REJESTRACJA / РЕГИСТРАЦИЯ

   

  KONTAKT / КОНТАКТ

  Olena Spivakova, olena.spivakova@vgd.eu

  PANELIŚCI / ВЕДУЩИЕ

  Olena Spivakova

  Asystentka ds. księgowości / помощник бухгалтера

  Olena Spivakova VGD asystentka księgowości

  Marcin Kryszko

  Associate, Leader of Polish Desk / адвокат, руководитель Polish Desk

   

   

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb