fbpx
Přejít na obsah

Podatek u źródła 2020. Jak zachować należytą staranność?

Od 1 lipca 2020 roku na podatników zostaje nałożony obowiązek poboru podatku przez płatnika w sytuacji przekroczenia kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT dokonywanych na rzecz jednego podatnika (art. 26 ust 2e ustawy o CIT).  Na płatnika zostaną nałożone dodatkowe procedury:

Należyta staranność

Natomiast od stycznia 2019 roku został wprowadzony obowiązek dochowania należytej staranności – jest kluczowym elementem przy analizie możliwości zastosowania zwolnienia ustawowego lub obniżonej stawki WHT. Procedura zachowania należytej staranności powinna  obejmować  szczegółowy tryb weryfikacji transakcji, kontrahentów oraz dokumentacji. Działania dotyczące dochowania należytej staranności powinny skupić się w szczególności na uzyskaniu certyfikatu rezydencji (weryfikacji rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta) oraz uzyskaniu oświadczenia beneficial owner (potwierdzenia statusu rzeczywistego właściciela wypłacanych należności).

Uzyskanie stawki preferencyjnej

Aby uzyskać preferencyjną  stawkę/zwolnienie od poboru podatku u źródła oraz zachować należytą staranność musimy uzyskać:

Certyfikat rezydencji – co powinien zawierać?

Certyfikat rezydencji – wzór nie jest dokładnie sprecyzowany. W Polsce wymienia się jednak kilka istotnych punktów, jakie należy zawrzeć, aby certyfikat był uznany za właściwy:

 • data wystawienia zaświadczenia,
 • dokładny adres zamieszkania / siedziby podatnika, tzw. miejsce rezydencji,
 • nazwa organu, który wydał certyfikat,
 • cel wydania,
 • powołanie się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • okres ważności certyfikatu, przy czym gdy nie został podany, płatnik przy pobieraniu podatku uwzględnia dokument przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania,

Polski certyfikat rezydencji posiada określony wzór zgodny z Rozporządzeniem  wydawanym przez Ministra Finansów i Rozwoju. Praktyka gospodarcza podpowiada także, aby certyfikat rezydencji był sporządzony zarówno w języku ojczystym danego kontrahenta, jak i w jednym z wybranych języków międzynarodowych, najlepiej w języku angielskim

Czym jest „beneficial owner”?

Potwierdzenie statusu beneficial owner – w praktyce uzyskanie od kontrahenta oświadczenia. Beneficial owner – rzeczywisty właściciel należności to podmiot, który:

 • otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą należności lub jej części,
 • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dodatkowe dokumenty

 Inne dodatkowe dokumenty (minimum)

 • Rejestr handlowy kontrahenta
 • Potwierdzenie, że osoby działające w jego imieniu są uprawnione do reprezentacji,
 • Sprawozdania finansowe
 • Potwierdzenie, że zatrudnia pracowników
 • Potwierdzenie że ma odpowiednie zaplecze techniczno-organizacyjne do prowadzenia działalności
 • Zwrócenie się płatnika do odbiorcy należności z następującymi pytaniami (przykładowe):
 • Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe/lokalowe posiada spółka?
 • Czy członkami organu zarządzającego/dyrektorami spółki są osoby fizyczne (lub inne podmioty) pełniące te funkcje w sposób usługowy,  tym zwłaszcza osoby, które pełnią zbliżone funkcje w innych podmiotach?
 • Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spraw spółki są podpisywane faktycznie w miejscu (kraju) jej rejestracji?
 • Czy spółka dysponuje w państwie rejestracji miejscem (wraz z niezbędną infrastrukturą/obsługą – fachowym personelem), w którym może odbywać się podejmowanie decyzji dotyczących spółki (posiedzenie organu zarządzającego, spotkania członków organów zarządu) Czy te spotkania odbywają się w tych pomieszczeniach?
 • Czy adres siedziby/ biura spółki jest wykorzystywany równolegle przez wiele podmiotów? Jeżeli tak, to przez ile podmiotów? Czy podmioty te są powiązane (co może uzasadniać korzystanie z tego samego biura)?
 • Czy członkowie organu zarządzającego Spółki posiadają lokalne (odpowiadające siedzibie spółki) adresy e-mail/telefony stacjonarne lub komórkowe służbowe?

Kluczowym aspektem przy zachowaniu należytej staranności jest weryfikacja pojęcia „prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej” – wykazanie, że kontrahent posiada przedsiębiorstwo, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą, nie tworzy struktur działających w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych, czy też samodzielnie wykonuje swoje funkcje gospodarcze, w tym poprzez lokalny zarząd.

Jak uniknąć pobierania podatku po przekroczeniu 2 mln?

Istnieją dwie drogi umożliwiające niepobieranie podatku nawet po przekroczeniu 2 mln złotych.

Złożenie oświadczenia przez polskiego płatnika Oświadczenie powinno wskazywać, że:
a) posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek stosowania zwolnienia oraz beneficial owner
WAŻNE:
• Oświadczenie będzie dotyczyło osobno każdego kontrahenta,
• Musi zostać złożone każdorazowo przed dokonaniem wypłaty należności,
• Jest ważne przez 2 miesiące,
• Oświadczenie może zostać złożone tylko i wyłącznie przez kierownika jednostki w postaci elektronicznej. Nie jest przy tym dopuszczalne złożenia oświadczenia przez pełnomocnika.
Uzyskanie opinii organu podatkowego Wniosek będzie mógł złożyć:
a) podatnik (podmiot zagraniczny) lub
b) płatnik – pod warunkiem gdy podatek zostanie zapłacony (dopłacony) z jego własnych środków (płatnik poniesie faktyczny ciężar ekonomiczny tego podatku – wystąpienie z wnioskiem przez płatnika będzie wymagało wprowadzenie do umów klauzuli gross-up ) Opinia będzie dotyczyła jedynie wypłat z tytułów dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz wypłat na rzecz podmiotów powiązanych (Przypadki, w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnień wynikających z ustawy o CIT art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4).
WAŻNE:
• Wniosek składa się elektronicznie na formularzach:
o WH-WOP – przez płatnika
o WH-WOZ – przez podatnika
• Opinia będzie wydawana w terminie sześciu miesięcy i będzie ważna, co do zasady, przez 36 miesięcy od daty wystawienia.
• Podanie podlega opłacie – 2 000 PLN należnej w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
• Wniosek powinien zawierać m.in. : dokument potwierdzający fakt posiadania określonej liczby udziałów w drugiej stronie transakcji, certyfikat rezydencji podatkowej, oświadczenie beneficial owner, dokument potwierdzający fakt, że odbiorca podlega opodatkowaniu od wszystkich osiągniętych dochodów, w przypadku płatności na rzecz bezpośredniego akcjonariusza – wyciąg z KRS potwierdzający wymagany udział w kapitale płatnika, oświadczenie o prawdziwości faktów przedstawionych we wniosku i oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałami.

Alternatywą dla składanego przez płatnika oświadczenia jest wystąpienie z wnioskiem o zwrot podatku u źródła w zakresie, w jakim podatnik był uprawniony do zastosowania zwolnienia, niższej stawki podatku u źródła lub niepobrania podatku.

Wniosek o zwrot podatku Uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku:

a) Podatnik
który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami Ustawy

b) Płatnik
w przypadku, gdy podatek zostanie zapłacony (dopłacony) z jego własnych środków – płatnik poniesie faktyczny ciężar ekonomiczny tego podatku (wystąpienie z wnioskiem przez płatnika będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zapisów umownych, tj. tzw klauzuli gross up !!!*)
WAŻNE:
czas na dokonanie zwrotu będzie wynosił, co do zasady, sześć miesięcy Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć odpowiednie dokumenty pozwalające na ustalenie jego zasadności.

Obejmują one w szczególności:
• certyfikat rezydencji podatnika,
• dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub przekazania płatności, z którymi wiązała się zapłata podatku,
• dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności,
• oświadczenie podatnika o spełnieniu w stosunku do wypłacanych należności warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z podatku,
• oświadczenie podatnika odnośnie spełnienia warunków do uznania go za rzeczywistego właściciela należności oraz w zakresie prowadzenia przez niego rzeczywistej działalności gospodarczej.

Klauzula gross-up w umowie

*Klauzula gross-up

W przypadku kiedy będziemy zobligowani do zapłaty podatku z własnych środków Spółki (nasz kontrahent otrzyma należność w całej kwocie) należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy w umowie bądź innych dokumentach będących podstawą transakcji istnieje tzw. klazula gross-up.

Klauzula gross-up powinna zawierać zapis, że w przypadku, gdy na podstawie polskich regulacji, bądź na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od należności wynikających z umowy powinien zostać potrącony podatek u źródła, Spółka powinna dokonać zwiększenia kwoty należności, w ten sposób, aby podatek u źródła obciążał Spółkę, tj. na podstawie umowy, Spółka jest zobligowana do dokonania płatności ww. podatku z własnych środków, jak również jest zobligowana do poniesienia ciężaru ekonomicznego tego podatku.

Jeżeli w umowie lub innych dokumentach stanowiących podstawę dokonania transakcji nie występuje klauzula gross-up, w przypadku zapłaty podatku z własnych środków płatnika, niemożliwe będzie wystąpienie przez niego z wnioskiem o zwrot podatku.

zmiany podatkowe w Polsce

Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w podatkach w Polsce w 2020 roku? Ściągnij naszą broszurę informacyjną: https://pl.vgd.eu/news-zmiany-podatkowe-w-polsce-plik/

Autor: Katarzyna Maruszak

Etykiety , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.