Zmiany w podatku od nieruchomości

28 czerwca, 2024

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który jest realizacją zeszłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2023 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym uznał, że definicja budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją.

Zmiana definicji budowli i budynku

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zaproponowało nową, autonomiczną definicję budowli, a także budynku, które nie będą odwoływać się do ustawy Prawo budowlane. Zasadniczą zmianą została objęta definicja budowli. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów będzie obejmować m.in. instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią z obiektem wymienionym w załączniku do ustawy całość techniczno-użytkową, a także części budowlane urządzeń niestanowiących części tych budowli.

Proponowane zapisy zdecydowanie rozszerzają zakres pojęcia budowli. Punktem wyjścia do przyporządkowania danego obiektu jako budowli będzie analiza załącznika, który będzie zawierał wykaz obiektów stanowiących budowle. W załączniku tym zostały wymienione m.in. sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna oraz inna sieć uzbrojenia terenu, rurociąg przesyłowy.

Nowe zasady opodatkowania nieruchomości

Zatem należy wskazać, że instalacje i urządzenia stanowiące całość techniczno-użytkową ze wskazanymi sieciami będą budowlą w świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zostaną więc opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania dla budowli pozostanie ich wartość. W myśl projektu ustawy podatkiem od nieruchomości zostaną objęte m.in. transformatory energetyczne. W świetle nowych przepisów jednoznacznie zostaną zakwalifikowane jako budowle.

Z kolei proponowana definicja budynku będzie obejmować także budowle będące częścią obiektów wskazanych w pkt 1-6 załącznika, jeżeli będą częścią budynku. Przywołany zakres załącznika to m.in. stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, obiekt hydrotechniczny, odkryty obiekt sportowy i obiekt rekreacji. Jeżeli wskazane budowle będą częścią budynku, to opodatkowane zostaną na zasadach przewidzianych dla budynków. Zatem tłocznia czy przepompownia ścieków będąca częścią budynku będzie opodatkowana na zasadach właściwych dla budynku, a nie dla budowli.

Podatek od nieruchomości — garaże

Zmianą zostały objęte także garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych (garaże podziemne). Ustawodawca proponuje objęcie ich stawkami podatku od nieruchomości jak za budynki mieszkalne. Nieistotne zatem będzie czy garaże są objęte wspólną, czy odrębną księgą wieczystą.

Kiedy będą wprowadzone zmiany?

Planowane zmiany wejść już od 2025 r. Projekt obecnie jest na etapie opiniowania.

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2