• Přejít na obsah

  Zmiany terminów i zasad rozliczania podatków dochodowych od osób fizycznych w 2020 r. – Część II

  Część I:

  https://pl.vgd.eu/zmiany-terminow-i-zasad-rozliczania-podatkow-dochodowych-od-osob-fizycznych-2020/

  Zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku

  Zmiany w rozliczeniu PIT mogą stanowić prawdziwą pułapkę. W 2020 będzie jeszcze więcej zmian w rozliczaniu podatków. Kolejną nowością jest zmiana zasad naliczania przez płatnika w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy u osób zarabiających na tyle dużo, by przekroczyć pierwszy próg podatkowy (tj. 85 528 zł rocznie). Zgodnie z ustawą z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, znowelizowany został art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po tej zmianie, zaliczki na podatek dochodowy od przychodów uzyskanych ze stosunku pracy i innych pokrewnych stosunków obliczane są następująco:

  1. Za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. Za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
  3. Za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

  Oznacza to, że w sytuacji, gdy podatnik w trakcie miesiąca przekroczy pierwszy próg podatkowy, płatnik będzie musiał dwojako obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, tj. od kwoty stanowiącej górną granicę progu podatkowego pobierze zaliczkę w wysokości 17% a od kwoty przekraczającej tę granicę pobierze zaliczkę w wysokości 32%. W miesiącu przekroczenia progu podatnik ma jeszcze prawo do pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek tj. 43,76 zł, natomiast w miesiącu następującym po miesiącu, w którym do przekroczenia doszło, podatnik to prawo traci.

  Powyższa zmiana ma na celu uniknięcie sytuacji, w której podatnik musi dopłacać znaczne kwoty podatku w rozliczeniu rocznym. Dzięki zastosowaniu nowych zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy, kwota pobrana przez płatnika nie powinna się znacząco różnić od kwoty podatku, z którego podatnik jest zobowiązany rozliczyć się w deklaracji rocznej, przy założeniu, że nie ma dodatkowych przychodów lub jednoczesnego zatrudnienia u kilku pracodawców w ciągu roku.

  Danina solidarnościowa

  Kolejną zmianą dla osób, których przychody przekroczyły w 2019 r. kwotę 1 mln zł, jest obowiązek zapłacenia tzw. daniny solidarnościowej (art. 30h UPDOF). Wpływy z tego podatku mają zostać wykorzystane do utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Stawka tego podatku wynosi 4%. Podstawę naliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a (tj. przychody z umowy o pracę, emerytury, renty, umowy cywilnoprawnej), art. 30b (przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych), art. 30c (przychody z działalności gospodarczej lub  działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym) oraz art. 30f (przychody z zagranicznej spółki kontrolowanej). Od dochodów tych podatnik może odliczyć opłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Rozliczenie tego podatku powinno być dokonane przez podatnika na formularzu DSF-1 w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

  Radykalne zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

              Dawno już nie było tak radykalnych zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany te stanowią poważne wyzwanie zarówno dla pracodawców jak i producentów oprogramowania kadrowo-płacowego. Najtrudniejsze jest to, że ostatnie nowelizacje były wprowadzane w trakcie roku podatkowego, z czym wiąże się wiele dodatkowych problemów. Warto jednak na bieżąco analizować planowane zmiany, żeby się do nich lepiej przygotować i w jak największym stopniu postarać się uniknąć związanych z nimi trudności.

  Autor: Róża Śleszyńska

  Etykiety , , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.