• Přejít na obsah

  Zawarłeś umowę o dzieło? Musisz ją zgłosić do ZUS!

  24 marca, 2021

  Co do zasady umowa o dzieło nie podlega obowiązkowi naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest jedynie opodatkowana. Wyjątek stanowią umowy o dzieło zawarte z własnym pracodawcą. Wówczas należy naliczyć wszystkie składki, tak jak przy wynagrodzeniu wynikającym z umowy o pracę.

  ZUS: zmiany w umowie o dzieło

  W teorii więc umowy o dzieło powinny być poza obszarem zainteresowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat widać, że ZUS chętnie poszukuje dodatkowych pieniędzy i często zdarza się, że w wyniku kontroli płatnicy składek muszą przekwalifikować umowę o dzieło na umowę zlecenie oraz naliczyć i zapłacić zaległe składki wraz z odsetkami od nieterminowej płatności.

  Wydaje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał teraz dodatkowe narzędzie, dzięki któremu łatwiej i szybciej skontroluje, czy dana umowa faktycznie powinna być zakwalifikowana jako umowa o dzieło. Zgodnie jednak z założeniami do ustawy, rejestr umów o dzieło ma służyć celom weryfikacyjnym i statystycznym. Przedsiębiorcy – płatnicy składek nie kryją mimo to swoich obaw.

  Potrzebujesz pomocy przy założeniu działalności? Chcesz zatrudniać pracowników, ale nie wiesz, jaką formę zatrudnienia wybrać? Skontaktuj się z nami i pozwól nam rozwiać Twoje wątpliwości! biuro@vgd.eu

  Które umowy o dzieło podlegają zgłoszeniu do ZUS?

  Zgodnie bowiem z art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza antykryzysowa) każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, która zawarła umowę o dzieło, jest zobowiązana do poinformowania o tym fakcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Zgłoszeniu podlegają jedynie umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r.

  Wyjątki, kiedy nie zgłaszamy umowy o dzieło do ZUS

  Są pewne wyjątki od powyższego przepisu. Nie zgłasza się faktu zawarcia umowy o dzieło w następujących sytuacjach:

  • umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem
  • w ramach zawartej umowy o dzieło osoba je wykonująca nie świadczy pracy na rzecz swojego pracodawcy

  Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

  Informacje, jakich ZUS będzie od nas wymagał są następujące:

  • dane wykonawcy dzieła
  • daty zawarcia umowy, rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania dzieła
  • przedmiot umowy o dzieło
  • liczba zawartych umów o dzieło

  Zgłoszenia informacji o zawartej umowie dokonuje się na formularzu ZUS RUD.

  Niezłożenie formularza RUD w wymaganym terminie może się wiązać z nałożeniem na płatnika składek kary grzywny do 5 tys. zł.

  Podsumowanie

  Zalecamy Państwu weryfikację zawartych umów o dzieło celem upewnienia się, że faktycznie spełnione są kryteria do zakwalifikowania danej umowy do tej kategorii. Pamiętajmy, że w tej umowie ważny jest rezultat (stworzone dzieło). Musi to być coś unikalnego, niepowtarzalnego, indywidualnego. Dzięki temu być może uda się uniknąć kontroli i podważenia danej umowy przez ZUS.

  Autor: Róża Śleszyńska

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb