• Přejít na obsah

  Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru – jak ją udokumentować, aby stawka VAT wyniosła 0%?

  28 września, 2021

  Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru (WDT)

  WDT to skrót od Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towaru. Transakcja WDT to transakcja polegająca na wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski. Oprócz powyższego, by transakcję uznać za WDT trzeba spełnić poniższe warunki:

  Transakcja WDT opodatkowana jest stawką VAT 0%

  Obowiązek podatkowy dla transakcji WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeśli jednak nie wystawiono faktury w miesiącu dokonania dostawy, obowiązek podatkowy powstaje najpóźniej 15 dnia miesiąca po miesiącu dostawy (Art. 20 ust.1 ustawy o VAT).

  Co do zasady transakcja WDT opodatkowana jest stawką 0%. Zastosowanie stawki preferencyjnej 0% możliwe jest jednak pod warunkiem spełnienia wskazanych w ustawie obowiązków, tj.:

  • Nabywca towaru posługuje się ważnym numerem identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • Przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za dany okres, dokonujący dostawy posiadać będzie co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody*, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy
  • Dokonujący WDT złoży prawidłowo informację podsumowującą ( tj. VAT-UE) zawierającą prawidłowe dane transakcji WDT

  *Dowodami potrzebnymi do potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów są w myśl rozporządzenia:

  1. Grupa A: dokumenty dotyczące wysyłki/transportu towarów np. podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura vat za towarowy przewóz lotniczy lub faktura vat od przewoźnika towarów;
  2. Grupa B:
  • polisa ubezpieczeniowa dotycząca wysyłki/transportu towarów lub dokumenty z banku potwier­dzające zapłatę za wysyłkę/transport towarów;
  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, które potwierdzają przybycie towarów do państwa przeznaczenia;
  • poświadczenie odbioru wydane przez magazyn w państwie przeznaczenia, które potwierdza, że towary są składowane w tym państwie członkowskim.

  Zaleca się, aby sprzedawca posiadał co najmniej dwa dowody z grupy A. Druga to opcja to posiadanie jednego dowodu z grupy A i jednego z grupy B.

  Przykładowe dokumenty dla potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

  Najczęściej problematycznym warunkiem do spełnienia dla dokonujących WDT jest skompletowanie dowodów, dotyczących potwierdzenia dostarczenia towarów, o których wspominamy powyżej do dnia złożenia deklaracji za okres transakcji.  Poniżej przedstawiamy schemat postępowania, w jakim okresie trzeba wykazać transakcję w zależności, kiedy skompletujemy wszystkie dowody uprawniające nas do zastosowania stawki preferencyjnej 0%.

  Dla przykładu: Podatnik dokonał WDT w sierpniu 2021, komplet dowodów potwierdzających transakcję skompletował odpowiednio:

  Jeżeli dokumenty nie dotrą do podatnika w terminach wskazanych poniżej to postępowanie będzie następujące:

  Gdy podatnik otrzyma dokumenty po 26 listopada, WDT ze stawką 0% należy wykazać należy w deklaracji VAT w miesiącu sierpniu. Robimy to poprzez złożenie odpowiedniej korekty deklaracji. Dodatkowo konieczne będzie sporządzenie korekty deklaracji za miesiąc październik, gdzie skorygowana zostanie wartość transakcji wykazanej według stawki krajowej.

  Autorka: Agnieszka Siwa-Kogut

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb