• Přejít na obsah

  Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

  12 października, 2022

  WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) to wywóz towarów z terytorium Polski, na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, na rzecz podatnika zarejestrowanego dla celów podatku od towarów i usług na terytorium innego kraju niż Polska.

  Dla celów uznania transakcji za WDT kluczowe są więc dwa elementy:

  1. przemieszczenie towarów między dwoma krajami należącymi do Unii Europejskiej
  2. transakcja ma miejsce między podmiotami zarejestrowanymi dla celów podatku od towarów i usług, w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  Co istotne, ustawa o VAT wskazuje przypadki, w których przemieszczenie towarów z Polski na terytorium innego kraju Unii Europejskiej, nie stanowi WDT. Jak przykład można wskazać następujące transakcje:

  1. towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, jeżeli towary te są przemieszczane podatnika dokonującego dostawy lub na jego rzecz;
  2. przemieszczenie towarów ma miejsce jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość;
  3. towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika.

  Dodatkowo, ustawa o VAT przewiduje także rozwiązania dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, w których uczestniczy więcej niż dwóch podatników, tzw. transakcje trójstronne.

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT?

  W chwili wystawienia faktury przez podatnika, jednak nie później niż 15ego dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy towaru. Wyjątkiem są dostawy ciągłe – trwające dłużej niż miesiąc – w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje z upływem każdego miesiąca, do czasu zakończenia dostaw. 

  Co stanowi podstawę opodatkowania w WDT?

  Wszystko, co stanowi płatność, którą dostawca towarów lub usługodawca otrzymał lub otrzyma za sprzedaż od nabywcy, odbiorcy lub osoby trzeciej, w tym otrzymane dotacje, wypłaty dotacji i inne płatności o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika – będące podstawą naliczania podatku w WDT.

  Podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki
  • cła
  • opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku
  • koszty dodatkowe, które są pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy w tym:
   • prowizje,
   • koszty opakowań,
   • koszty transportu i ubezpieczeń.

  Autorka: Agnieszka Ryms

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb

  Newsletter