Warunki i terminy dla zwrotu VAT

22 sierpnia, 2023

W tym artykule zebraliśmy podstawowe informacje na temat zasad, warunków oraz terminów dotyczących zwrotu VAT w Polsce. Kiedy należy zapłacić VAT, a kiedy przysługuje nam zwrot? Jakie terminy obowiązują w przypadku zwrotu VAT? Istnieją również szczególne terminy, którym warto się przyjrzeć, kiedy prowadzimy biznes.

Rozliczenie VAT – możliwości

Na początek podkreślmy, jaka jest różnica między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym:

 • podatek naliczony – podatek z tytułu zakupu
 • podatek należny – podatek z tytułu sprzedaży

Rozliczając podatek VAT możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami:

 • Kwota podatku należnego jest wyższa niż kwota podatku naliczonego – oznacza to, że musimy zapłacić podatek VAT do urzędu skarbowego
 • Kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego – wówczas możemy albo „przenieść” tę kwotę na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o zwrot podatku.

Terminy zwrotu VAT

Ustawa o VAT przewiduje trzy podstawowe terminu zwrotu:

 • 60 dni – termin podstawowy
 • 180 dni – termin wydłużony, jeśli podatnik w okresie rozliczeniowym objętej zwrotem nie wykazał żadnej sprzedaży, tylko zakupy
 • 25 dni – termin skrócony, który ma zastosowanie, gdy podatnik wniósł o zwrot na zwykły rachunek oraz spełnia warunki opisane w art. 86 ust. 6 ustawy o VAT (między innymi jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT przez ostatnie 12 miesięcy, złoży potwierdzenia zapłaty faktur przelewami, kwota zwrotu nie przekracza 3000 PLN), albo wniósł o zwrot na rachunek VAT.

Terminy zwrotu VAT liczone są od momentu złożenia pliku JPK za okres rozliczeniowy, w którym wykazano kwotę nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym do zwrotu.

Ważne! Naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć powyższe terminy jeżeli uzna, że dokonanie zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji.

Szczególnie terminy zwrotu VAT

Ustawa o VAT przewiduje jeszcze dwa szczególne terminy zwrotu VAT

 • Zwrot VAT w terminie 40 dni – przysługuje podatnikom którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  • w okresie objętym zwrotem wystawiali wyłącznie faktury ustrukturyzowane, czyli w ramach KSeF
  • kwota podatku naliczonego lub różnica między podatkiem naliczonym a należnym (nierozliczona w poprzednich okresach) nie przekracza 3000 PLN
  • przez 12 miesięcy poprzedzających zwrot podatnik był zarejestrowany jako „VAT czynny”, składał ewidencje JPK za każdy okres rozliczeniowy, a jego rachunek bankowy widnieje na tzw. Białej liście.
 • Zwrot w terminie 15 dni – przysługuje tzw. podatnikom bezgotówkowym, czyli tym którzy za sprzedawane towary i świadczone usługi, przyjmują płatności w formie bezgotówkowej np. przy użyciu terminala płatniczego. Żeby otrzymać zwrot VAT w terminie 15 dni trzeba spełnić kilka warunków – oto one:
  • za trzy kolejne miesięczne okresy rozliczeniowe (lub jeden kwartalny) poprzedzające bezpośrednio okres objęty zwrotem udział procentowy:
   • sprzedaży brutto (czyli łącznie z podatkiem VAT) zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej online był nie niższy niż 80% w ogólnej sprzedaży
   • otrzymanych płatności w formie bezgotówkowej był nie niższy niż 80% w stosunku do ogółu otrzymanych płatności
  • przez 12 miesięcy poprzedzających zwrot, łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowana na tzw. kasie fiskalnej online, była nie niższa niż 50 tyś PLN (za każdy z okresów rozliczeniowych)
  • za okres, w rozliczeniu za który złożony jest wniosek o zwrot, kwota różnicy podatku naliczonego nad należnym nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku zaewidencjonowanego na kasie online
  • kwota podatku naliczonego lub różnicy miedzy podatkiem naliczonym a należnym (nierozliczona w poprzednich okresach) nie przekracza 3000 PLN
  • przez 12 miesięcy poprzedzających zwrot podatnik był zarejestrowany jako „VAT czynny”, składał ewidencje JPK za każdy okres rozliczeniowy, a jego rachunek bankowy widnieje na tzw. Białej liście przez co najmniej 3 miesiące poprzedzające wniosek o zwrot VAT oraz prowadził ewidencję sprzedaży wyłącznie przy zastosowaniu tzw. kasy fiskalnej online

Etykiety , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2