Ukryte zyski: co to jest i co nie jest ukrytym zyskiem?

15 maja, 2024

Ukryte zyski mają być – w zamierzeniach ustawodawcy – zabezpieczeniem przed nadużyciami. Mogą one skutkować unikaniem opodatkowania. Jak już zostało wspomniane wcześniej, estoński CIT pozwala na niepłacenie podatku dochodowego nawet przez kilka-kilkanaście lat. To pozwala na reinwestycję zysków i wzrost płynności finansowej, ale z drugiej strony może powodować ryzyko nadużyć. Przeciwdziałać temu ma właśnie wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku zapłaty podatku dochodowego w razie uzyskania dochodu m.in. z tytułu ukrytych zysków.

Czym są ukryte zyski?

Ustawodawca wprowadził definicję legalną pojęcia ukrytych zysków. Są to wszelkie świadczenia realizowane w związku z prawem do udziału w zysku, których beneficjentem bezpośrednio lub pośrednio jest udziałowiec, wspólnik albo akcjonariusz lub podmiot powiązany z nimi, lub z podatnikiem.

Ukryte zyski: przykłady

Zatem ukryte zyski odnoszą się do transakcji zawieranych pomiędzy podatnikiem a osobami mającymi (pośrednie lub bezpośrednie) prawo do zysku podatnika. Ustawodawca kolejno wskazuje na przykładowy katalog ukrytych zysków, są to m.in.:

  • pożyczki udzielone udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu z nimi oraz odsetki, prowizje, opłaty od pożyczki udzielonej przez te podmioty podatnikowi,
  • świadczenia wykonane na rzecz fundacji rodzinnej lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji,
  • nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty,
  • równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,
  • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że jest to jedynie katalog przykładowy. Zatem nie ma zamkniętego katalogu ukrytych zysków, w efekcie czego podatnik jest zobligowany do każdorazowego badania transakcji między ze swoimi udziałowcami (akcjonariuszami, wspólnikami).

Co nie jest ukrytym zyskiem?

Ustawodawca definiuje jedynie zamknięty katalog przypadków, które nie stanowią ukrytego zysku:

  • wynagrodzenia m.in. ze stosunku pracy, umowy zlecenia w części, w jakiej nie przekraczają pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
  • wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych. W przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą, ukrytym zyskiem nie będzie 50% wydatków i odpisów,
  • kwota kapitału pożyczki zwrócona udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi lub podmiotowi powiązanemu z nimi.

W przypadku wypłat na rzecz podmiotów powiązanych dokonywanych przez podatnika stosującego opodatkowanie CIT estońskim zalecana jest każdorazowa analiza pod kątem istnienia ukrytego zysku.

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2