• Přejít na obsah

  Tarcza antykryzysowa 2.0 – aktualizacja przewodnika

  18 kwietnia weszła w życie tarcza 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

  Zmiany w zakresie HR

  Najważniejsze zmiany w zakresie HR w stosunku do poprzedniej wersji tarczy, jakie wprowadziła tarcza 2.0 to:

  1. Świadczenia postojowe

  • Istnieje możliwość wypłacenia świadczenia postojowego ponownie (ale maksymalnie trzy razy),
  • Istnieje możliwość wypłacenia świadczenia postojowego po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej,
  • Istnieje możliwość wypłacenia świadczenia postojowego ponownie, ale nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniejszego świadczenia postojowego.

  Warunkiem przyznania następnego świadczenia postojowego, będzie wykazanie, że sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowy cywilnoprawne nie poprawiła się.

  2. Zwolnienia z opłacania składek ZUS

  • Zmiana: obowiązuje dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób
  • Zmiana: dodatkowo wchodzą płatnicy będący spółdzielnią socjalną

  Poza firmami zatrudniającymi od 1 do 9 pracowników, tarcza 2.0 poszerza to zwolnienie do firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

  Zwolnienie z opłacania składek będzie przysługiwać:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. podmiotom, które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego  podmiotom, które na dzień 31 marca 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca podmiotom, które na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

  Co więcej,  przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

  3. Odstąpienia od pobierania odsetek za nieterminowe płatności składek ZUS za okres od stycznia 2020 r.

  Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek ZUS, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

  Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

  • składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
  • nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

  Zmiany w zakresie podatków

  Zmiany dotyczą głównie pożyczek.

  Jednorazowa pożyczka na bieżące koszty prowadzenia działalności

  Poszerzono krąg osób uprawnionych  do otrzymania wsparcia i każdy przedsiębiorca nie tylko zatrudniający pracowników będzie mógł skorzystać z pożyczki. Umorzyć można pożyczkę wraz z odsetkami (na wniosek mikroprzedsiębiorcy) tylko w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca utrzyma działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o utrzymaniu biznesu w wyżej wspomnianym terminie musi pojawić się we wniosku o umorzenie pożyczki. Pożyczka nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów CIT i PIT.

  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności przez starostę

  Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności. Jest on zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie,  nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

  Modyfikacja umów pożyczek – Program Pierwszy Biznes – wsparcie w starcie

  W związku z epidemią koronawirusa można złożyć wniosek na zmianę warunków umowy pożyczki do pośrednika finansowego, z którym tę umowę zawarto. Warunki, które mogą ulec zmianie to:

  • Wstrzymanie spłacania rat kapitałowo-odsetkowych – jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy. Wstrzymanie skutkuje wydłużeniem okresu spłaty pożyczki.
  • Przedłużenie okresu spłaty nie dłużej niż o 12 miesięcy, lub
  • Zmniejszenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy
  • Przedłużenie karencji nie dłużej niż o 6 miesięcy – tylko gdy nie rozpoczęto spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

  Przedsiębiorca może również złożyć wniosek do pośrednika finansowego o zgodę na:

  • zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy – okres liczony jest od pierwszego miesiąca, w którym pożyczka została wykorzystana na podjęcie działalności gospodarczej, lub
  • nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy – okres liczony jest od pierwszego miesiąca, w którym na wspomniane stanowisko został zatrudniony pracownik.

  Wniosek może być złożony nie dłużej niż na 6 miesięcy. Nie są wówczas ponoszone negatywne konsekwencje (Art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Należy uwzględnić we wniosku powód wraz z planowanym okresem zawieszenia lub nieobsadzenia utworzonego stanowiska.

  Przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania do pośrednika finansowego o zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy.

  Kliknij na poniższe zdjęcia, aby ściągnąć przewodniki po tarczy antykryzysowej w odniesieniu do HR lub podatków (TREŚCI ZAKTUALIZOWANE SĄ NA CZERWONO):

  Źródła: ZUS.pl, gov.pl, PIT.pl

  Autorzy: Jolanta Rustecki (część HR), Ewa Kulesza (część podatkowa)

  Etykiety ,

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.