• Přejít na obsah

  Subwencja w ramach Tarczy Finansowej PFR – dla małych, średnich oraz mikro-firm

  Tarcza Finansowa jest kolejnym rządowym programem, który ma wesprzeć firmy w walce o utrzymanie płynności finansowej. Program prowadzi Polski Fundusz Rozwoju. Przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą wnioskować subwencję której aż 75% może zostać umorzone po spełnieniu warunku utrzymania średniego zatrudnienia oraz prowadzenia działalności przez okres 12 miesięcy. Tarcza finansowa PFR przeznaczona jest dla podmiotów które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 25% po 1 lutym 2020 roku. Spadek porównywany jest do poprzedniego miesiąca lub do tego samego miesiąca w ubiegłym roku.  

  Schemat przedstawiający maksymalne dofinansowanie w ramach tarczy finansowej proponowanej przez PFR. Wysokość dofinansowania różni się w zależności od wielkości firmy. Inna wysokość dofinansowania będzie w przypadku mikrofirm, inna dla małych i średnich firm.

  Dofinansowanie dla mikrofirm

  Maksymalne dofinansowanie dla mikrofirm to 324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys. PLN) na 3 lata.

  Najważniejsze warunki do spełnienia:

  • Zatrudnienie od 1 do 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela
  • Roczny obrót albo suma bilansowa mniejsza niż 2 mln EUR

  Dofinansowanie dla małych i średnich firm

  Maksymalne dofinansowanie dla małych i średnich firm to 3,5 mln PLN (średnio 1,9 mln PLN) na 3 lata.

  Najważniejsze warunki do spełnienia:

  • Zatrudnienie do 249 pracowników i nie jest mikrofirmą
  • Roczny obrót mniejszy niż 50 mln EUR albo suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR

  Warunki, jakie należy spełnić


  Poza powyżej wymienionymi warunkami na otrzymanie subwencji, należy spełnić również kilka innych:

  • W stosunku do przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
  • Beneficjent rzeczywisty który ubiega się o wsparcie w ramach Programu musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Polski oraz rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Polski (jeśli to go dotyczy). Zasada może nie być zachowana, gdy zobowiąże się Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
  • W dniu 31.12.2019 roku przedsiębiorca prowadził działalność.
  • W dniu udzielenia subwencji lub w dniu 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków. Rozłożenie płatności na raty jak również jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

  Subwencja PFR może zostać umorzona na koniec 12 miesiąca kalendarzowego (od dnia wypłaty) do 75% od wypłaconej kwoty, pod poniższymi warunkami:

  Mikrofirmy:

  • 25% gdy działalność będzie kontynuowana w ciągu 12 miesięcy od udzielenia pożyczki,
  • 50% w zależności od stopnia utrzymania średniego zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Gdy zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy. Stanowi to silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

  Małe i średnie firmy:

  • 25% pod warunkiem kontynuowania działalności;
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
  • 25% w zależności od utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

  Jak spłacić subwencję?

  Kwota, którą należy zwrócić, spłaca się w 24 ratach rozłożonych równo na 24 miesiące.  Spłacanie rozpoczyna się w 13 miesiącu kalendarzowym i liczone jest od pierwszego (pełnego) miesiąca kalendarzowego, który następuje po dniu udzielenia subwencji finansowej.  

  Subwencja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej bieżącej działalności gospodarczej. Niemożliwe jest przeznaczenie subwencji na przejęcie lub nabycie w sposób bezpośredni albo pośredni innego przedsiębiorcy. Dopuszcza się spłatę kredytów (przedterminową) do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki. Wprowadzono zakaz rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Środki z subwencji nie mogą być przeznaczone na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.  

  Wnioski są składane bezpośrednio w banku w którym przedsiębiorca prowadzi rachunek firmowy.  

  Banki

  Poniżej znajdziesz listę banków, w których można złożyć wniosek o subwencję:

  https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

  Jak VGD może Ci pomóc?

  VGD zapewnia wsparcie w korzystaniu z rozwiązań, jakie oferuje tarcza antykryzysowa – pakiet pomocy dla przedsiębiorców w Polsce. Niektóre wnioski są dość skomplikowane, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby przedyskutować możliwe dla Twojej firmy rozwiązania i uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosków.

  Prosimy o kontakt pod adresem: biuro@vgd.eu.

  Autor: Ewa Kulesza

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.