• Přejít na obsah

  Spółki komandytowe – opodatkowanie

  22 września, 2023

  Przez wiele lat spółki komandytowe były jedną z chętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do ich dużej popularności przyczyniły się miedzy innymi względy podatkowe. Zmiana nastąpiła w 2021r. kiedy to spółki komendantowe stały się podatnikami podatku CIT.

  Czym jest spółka komandytowa?

  Spółka komandytowa jest spółką prawa handlowego, której zasady powoływania i działania regulują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka ta ma dwa typy wspólników: komandytariusza i komplementariusza. Jedną z zasadniczych cech odróżniających wspólników od siebie jest to, że komandytariusz ponosi odpowiedzialności za sprawy spółki do wysokości sumy komandytowej. Natomiast komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

  Spółka komandytowa – podatki

  Jak już zostało wskazane powyżej, spółka komandytowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – krótko mówiąc: płaci CIT. Kalkulacja podatku CIT może następować bądź według „podstawowej” stawki CIT czyli 19%, lub w oparciu o 9% – jeśli spełnia warunki uznania jej za „małego podatnika”. Jeżeli wspólnikami spółki komandytowej są wyłącznie osoby fizyczne, spółka ta może rozważyć skorzystanie z opodatkowania na zasadach „estońskiego CIT”. Będzie to rozwiązanie szczególnie korzystne dla tych spółek, które wypracowane zyski zamierzają „zatrzymać” w spółce, przeznaczyć na jej dalszy rozwój, a nie przekazywać je wspólnikom.

  Sposób opodatkowania zysku

  Jeżeli spółka zdecyduje się dokonać wypłaty zysku, sposób jego opodatkowania uzależniony będzie od typu wspólnika.

  Komplementariusz

  Komplementariusz ma możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu odliczenia. Polega on zasadniczo na tym, że przy wypłacie zysku od kwoty podatku, który powinien być pobrany według stawki 19%, odliczana jest przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę komandytową. Jeśli spółka opodatkowana jest 19% CIT, podatek od wypłacanego zysku nie zostanie pobrany, ponieważ zawsze kwota CIT możliwego do odliczenia będzie od niego wyższa. W przypadku, jeśli spółka komandytowa opodatkowana jest 9% stawką CIT, realne obciążenie podatkowe w momencie wypłaty zysku wyniesie ok. 17%.

  Komandytariusz

  W przypadku drugiego ze wspólników – komandytariusza, do wypłaty zysku można zastosować 50% zwolnienie z opodatkowania, jednak maksymalnie do kwoty 60 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie nie będzie miało zastosowania do komandytariusza, który jest członkiem zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej, posiada w takiej spółce z o.o. bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów lub jest podmiotem powiązanym (np. małżonkiem) z osobą będącą członkiem zarządu lub posiadającą co najmniej 5% udziałów w spółce z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

  Zwolnienie dywidendowe

  Warto zaznaczyć, że w przypadku komandytariusza istnieje możliwość skorzystania z tzw. zwolnienia dywidendowego, czyli najprościej mówiąc w momencie wypłaty zysku, nie zostanie pobrany podatek. Aby skorzystać z tego zwolnienia spełnione musza być następujące warunki:

  • spółka komandytowa ma siedzibę w Polsce,
  • komandytariusz jest spółką objętą nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, kraju członkowskim UE lub EOG,
  • komandytariusz posiada bezpośrednio przynajmniej 10% udziału w zyskach spółki komandytowej
  • komandytariusz nie korzysta ze zwolnienia z podatku od całości swoich dochodów.

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb