Składki członkowskie a koszty podatkowe

30 stycznia, 2024

Wielu przedsiębiorców należy do różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń czy związków branżowych. Istnieją organizacje, do których należeć trzeba obowiązkowo, ale również takie, które zrzeszają ludzi dobrowolnie chcących do nich dołączyć. W wielu przypadkach płacą składki członkowskie, w związku z czym pojawia się pytanie: a co z kosztami podatkowymi?

Rodzaje przynależności do organizacji

Przynależność do niektórych z organizacji jest obowiązkowa. Jako przykład można wskazać organizacje branżowe lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, notariuszy czy architektów. Druga grupa organizacji skupia przedsiębiorców na zasadzie dobrowolności. Przynależność do tego rodzaju stowarzyszeń ułatwia kontakty handlowe, pozwala wymieniać doświadczenia oraz uczestniczyć w pracach różnych grup roboczych. Bez względu na to, czy przynależność do danej organizacji jest obowiązkowa czy dobrowolna, wiąże się najczęściej z koniecznością uiszczania składek członkowskich. Przedsiębiorca, ponosząc koszt takich składek, zastanawia się, czy może zaliczyć je do kosztów podatkowych.

Składki członkowskie: co wynika z przepisów?

Zacznijmy od dobrej wiadomości dla przedsiębiorców, którzy są członkami organizacji lub związków, do których przynależność jest obowiązkowa – koszty składek zapłaconych na rzecz tego rodzaju stowarzyszeń, mogą być zaliczone bez żadnych ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów. A co ze składkami zapłaconymi na rzecz organizacji, do których przynależność jest dobrowolna?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT składki na rzecz organizacji do których przynależność przedsiębiorcy nie jest obowiązkowa, co do zasady nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Od tej reguły przewidziane są dwa wyjątki w odniesieniu do składek zapłaconych na rzecz:

  • organizacji prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej;
  • organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców – działające na podstawie indywidualnych odrębnych ustaw mają ograniczenie wysokości składek w roku podatkowym. Kwota ta nie może przekroczyć 0,25% wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, które stanowią podstawę do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zasady zaliczenia składek do kosztów

Jeśli więc przedsiębiorca chciałby zaliczyć do kosztów zapłaconą na rzecz danej organizacji składkę, jakie kroki powinien podjąć?

  • zweryfikować, na jakiej podstawie działa dana organizacja – działalność ta musi mieć miejsce na podstawie odrębnych ustaw;
  • ustalić maksymalny limit, do jakiego można zaliczyć składki w danym roku. Limit kalkulowany jest jako: kwota wypłaconych w ubiegłym roku wynagrodzeń będących podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne x 0,25%.

Jakie jest stanowisko organów podatkowych?

Należy zaznaczyć, że organy podatkowe bardzo restrykcyjnie podchodzą do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa. Kluczowa okazuje się kwestia, na podstawie jakiej ustawy dana organizacja działa. Zdaniem organów podatkowych nie wystarczy, aby dana organizacja działała np. w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”. Uznają one bowiem, że są to akty o charakterze ogólnym, które gwarantują określone prawa całemu społeczeństwu. Tak uznał m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.26.2022.1.BD.

Warto zaznaczyć, że niektóre ustawy pozapodatkowe gwarantują podatnikom prawo do zaliczania składek członkowskich do kosztów uzyskania przychodów. Jako przykład można wskazać art. 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców.

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2