• Přejít na obsah

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  9 stycznia, 2023

  dłoń mężczyzny liczy na kalkulatorze podatki

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uznawany za jedną z prostszych form opodatkowania. Od opodatkowania dochodów w oparciu o tzw. podatek liniowy czy skalę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odróżnia przede wszystkim brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlega bowiem przychód a nie dochód. Dlatego też ryczałt może być opłacalny dla tych osób, które nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Dla kogo ryczałt?

  Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze
  • spółki cywilne i jawne których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

  – których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro (ok. 9 654 400 PLN).

  Począwszy od 1 stycznia 2023r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie jedyną formą opodatkowania przychodów uzyskiwanych w najmu nieruchomości mieszkalnych. 

  Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które:

  • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej
  • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
  • prowadzą apteki, kantory, sprzedają części i akcesoria samochodowe
  • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii)

  Jakie są inne formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce?

  Jak wybrać opodatkowanie ryczałtem?

  Osoby chcące wybrać opodatkowanie swoich przychodów muszą zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązują następujące terminy:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany zostanie pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód zostanie uzyskany w grudniu danego roku.

  Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub dokonując aktualizacji wpisu do CEIDG.

  Stawki

  Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zależą od rodzaju wykonywanej działalności i wynoszą:

  1) 17% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie tzw. wolnych zawodów

  Za działalność w zakresie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych czy doradców podatkowych

  2) 15% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług:

  • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów
  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
  • parkingowych
  • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją kulturalnych i rozrywkowych
  • reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej

  3) 14% w przypadku przychodów ze świadczenia usług:

  • w zakresie opieki zdrowotnej
  • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych
  • w zakresie specjalistycznego projektowania

  4) 12% przychodów ze świadczenia usług:

  • związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu
  • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

  5) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

  6) 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułuwynajmu

  7) 8,5% w przypadku:

  • przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych
  • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji
  • prowizji, uzyskiwanej przez podmioty prowadzące komis

  8) 5,5% w przypadku:

  • przychodów z tytułu wykonywania robót budowlanych

  9) 3% w przypadku:

  • działalności gastronomicznej
  • działalności usługowej w zakresie handlu

  Ważne! Jeżeli prowadzimy działalność, do opodatkowania której mają zastosowanie różne stawki ryczałtu, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji, z której jasno będzie wynikać wysokość przychodu osiągniętego w ramach każdej stawki. Jeśli taka ewidencja nie będzie prowadzona, ryczałt będzie obliczany w oparciu o stawkę 8,5% – z zastrzeżeniem, że jeżeli konkretna działalność jest opodatkowana stawką wyższą niż 8,5%, to stosuję się tę wyższą stawkę, czyli 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12% i 10%.

  Jak płacić ryczałt?

  Jeśli wybierzemy opodatkowanie w formie ryczałtu, będziemy zobowiązani go obliczyć oraz płacić co miesiąc:  wpłacać go w terminie:

  • do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
   • za grudzień – do 20 stycznia (tu ważna zmiana, w stosunku do brzmienia przepisów obowiązujących jeszcze w pierwszej połowie 2022r., zgodnie z którymi ryczałt za grudzień był płatny w terminie złożenia zeznania rocznego)

  Możliwe jest także kwartalne opłacanie ryczałtu, jeśli:

  • rozpoczynamy prowadzenie działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo
  • w poprzednim roku w ramach działalności prowadzonej samodzielnie albo w formie spółki osiągnęliśmy przychody nieprzekraczające 200 tys. euro.

  Rozliczenie roczne

  Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie osiąganych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczają w terminie od 15 lutego do końca kwietnia następnego roku, za pomocą zeznania PIT-28.

  Ważne! Jeśli wybierzemy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  • nie rozliczymy się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic
  • nie odliczymy ulgi na dziecko.

  Etykiety , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb