Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

9 stycznia, 2023

dłoń mężczyzny liczy na kalkulatorze podatki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uznawany za jedną z prostszych form opodatkowania. Od opodatkowania dochodów w oparciu o tzw. podatek liniowy czy skalę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych odróżnia przede wszystkim brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlega bowiem przychód a nie dochód. Dlatego też ryczałt może być opłacalny dla tych osób, które nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla kogo ryczałt?

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki cywilne i jawne których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne

– których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro (ok. 9 654 400 PLN).

Począwszy od 1 stycznia 2023r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie jedyną formą opodatkowania przychodów uzyskiwanych w najmu nieruchomości mieszkalnych. 

Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które:

 • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • prowadzą apteki, kantory, sprzedają części i akcesoria samochodowe
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii)

Jakie są inne formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce?

Jak wybrać opodatkowanie ryczałtem?

Osoby chcące wybrać opodatkowanie swoich przychodów muszą zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązują następujące terminy:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany zostanie pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód zostanie uzyskany w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub dokonując aktualizacji wpisu do CEIDG.

Stawki

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zależą od rodzaju wykonywanej działalności i wynoszą:

1) 17% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie tzw. wolnych zawodów

Za działalność w zakresie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych czy doradców podatkowych

2) 15% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług:

 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
 • parkingowych
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją kulturalnych i rozrywkowych
 • reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej

3) 14% w przypadku przychodów ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych
 • w zakresie specjalistycznego projektowania

4) 12% przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

5) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

6) 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułuwynajmu

7) 8,5% w przypadku:

 • przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych
 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji
 • prowizji, uzyskiwanej przez podmioty prowadzące komis

8) 5,5% w przypadku:

 • przychodów z tytułu wykonywania robót budowlanych

9) 3% w przypadku:

 • działalności gastronomicznej
 • działalności usługowej w zakresie handlu

Ważne! Jeżeli prowadzimy działalność, do opodatkowania której mają zastosowanie różne stawki ryczałtu, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia ewidencji, z której jasno będzie wynikać wysokość przychodu osiągniętego w ramach każdej stawki. Jeśli taka ewidencja nie będzie prowadzona, ryczałt będzie obliczany w oparciu o stawkę 8,5% – z zastrzeżeniem, że jeżeli konkretna działalność jest opodatkowana stawką wyższą niż 8,5%, to stosuję się tę wyższą stawkę, czyli 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12% i 10%.

Jak płacić ryczałt?

Jeśli wybierzemy opodatkowanie w formie ryczałtu, będziemy zobowiązani go obliczyć oraz płacić co miesiąc:  wpłacać go w terminie:

 • do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • za grudzień – do 20 stycznia (tu ważna zmiana, w stosunku do brzmienia przepisów obowiązujących jeszcze w pierwszej połowie 2022r., zgodnie z którymi ryczałt za grudzień był płatny w terminie złożenia zeznania rocznego)

Możliwe jest także kwartalne opłacanie ryczałtu, jeśli:

 • rozpoczynamy prowadzenie działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo
 • w poprzednim roku w ramach działalności prowadzonej samodzielnie albo w formie spółki osiągnęliśmy przychody nieprzekraczające 200 tys. euro.

Rozliczenie roczne

Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie osiąganych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczają w terminie od 15 lutego do końca kwietnia następnego roku, za pomocą zeznania PIT-28.

Ważne! Jeśli wybierzemy opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • nie rozliczymy się wspólnie z małżonkiem albo jako samotny rodzic
 • nie odliczymy ulgi na dziecko.

Etykiety , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2