• Přejít na obsah

  Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  2 lipca, 2021

  Kwota rocznej podstawy wymiaru składek ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim na początku każdego roku. W roku 2021 wynosi 157 770,00.

  Jakie składki należy nadal opłacać po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek?

  Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia zmianę wysokości limitu 30-krotności. Podstawą tej zmiany jest wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tej podstawy, tj. 157 770 zł w 2021 r. nie należy opłacać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak nadal należy opłacać składki na pozostałe ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe, FGŚP i Fundusz Pracy oraz zdrowotne. Należy pamiętać, że przekroczenie tej podstawy nie ma wpływu na pobieranie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), są one nadal pobierane i naliczane od podstawy chorobowej. Jeżeli pracodawca odprowadza składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), to po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest zwolniony z tego obowiązku do końca danego roku.

  W którym miesiącu ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek?

  Pracodawca często ma problemy z ustaleniem miesiąca, w którym ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek. Problemy powstają w momencie kiedy pracownik ma kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych lub w ciągu roku zmienił pracodawcę. Gdy Ubezpieczony zatrudniony jest w kilku zakładach pracy, zobowiązany jest zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek. W tej sytuacji  powinien złożyć oświadczenie, na którym opiera się pracodawca. Jeśli nie ma takiego oświadczenia lub jest ono błędne wypełnione, często pracodawca zobowiązany jest do przygotowania korekt.

  ZUS RCA – informacja o przekroczeniu

  Płatnik składek składa w określonym terminie  deklaracje ZUS DRA  oraz imienne raporty miesięczne za każdego zatrudnionego, od którego pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Informacja o przekroczeniu rocznego limitu 30-krotności wykazywana jest w imiennym raporcie rozliczeniowym ZUS RCA. Przygotowując taki raport, w polu 02 bloku IIIB  zaznaczamy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpisując cyfrę 1, 2 lub 3, w zależności, kto informuje o przekroczeniu.

  Okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek jest traktowany jak okres ubezpieczenia.

  Autor: Joanna Czechowska

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie interesuje nas: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb