Podatek minimalny – kto nie będzie musiał go zapłacić?

16 stycznia, 2023

Pod koniec 2021r. Ministerstwo Finansów ogłosiło wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowej daniny – tzw. podatku minimalnego. Przeanalizujemy, kto nie będzie musiał go zapłacić. Przepisy dotyczące tego podatku zostały uchwalone i miały obowiązywać już od 1 stycznia 2022r. Ostatecznie jednak Ministerstwo Finansów zdecydowało o ich czasowym zawieszeniu. Niedawno Sejm uchwalił poprawki do pierwotnego brzmienia przepisów o tzw. podatku minimalnym. Zgodnie z założeniami podatek ten ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024r. Jednak z uwagi na jego konstrukcję oraz potencjalny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw, zachęcamy do zapoznania się z głównymi założeniami dotyczącymi tej daniny.

Kogo ma dotyczyć podatek minimalny?

Tzw. podatek minimalny ma dotyczyć dwóch głównych grup podatników CIT, a mianowicie:

 • którzy w danym roku podatkowym ponieśli stratę podatkową ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe
 • którzy w danym roku podatkowym osiągnęli udział dochodów w przychodach nie większy niż 2%  (dotyczy przychodów innych niż z zysków kapitałowych)

Obliczanie straty i udziału dochodów w przychodach

Zarówno strata jak i udział dochodów w przychodach ma być kalkulowany w ściśle określony sposób. W kalkulacjach tych nie będą uwzględniane m.in.:

 • odpisy amortyzacyjne związane z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
 • opłaty ustalone w umowach leasingu (leasing finansowy)
 • przychody oraz koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz podmiotu będącego instytucją finansową (faktoring)
 • wzrost kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego (w porównaniu rok do roku)
 • kwota podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłata paliwowa oraz opłata emisyjna
 • 20% wartości kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat do PPK.

Kto nie będzie musiał zapłacić podatku minimalnego?

Nawet jeśli indywidualna kalkulacja przygotowana przez podatnika wskaże, że jest on zobowiązany zapłacić tzw. podatek minimalny, warto przeanalizować katalog wyłączeń podmiotowych. Co istotne, nowelizacja ustawy o CIT uchwalona 7 października 2022r. znacząco rozszerzyła katalog podmiotów, które nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku. A kto nie będzie musiał zapłacić podatku minimalnego?

 • podatnicy rozpoczynający działalność (do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia)
 • przedsiębiorstwa finansowe
 • podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku
 • podatnicy, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik ten nie posiada więcej niż 5% bezpośrednio lub pośrednio udziałów lub akcji w innych spółkach
 • podatnicy prowadzący działalność leczniczą, wydobywczą czy uzyskujący przychody z eksploatacji statków i samolotów w ramach transportu międzynarodowego
 • spółki komunalne 
 • podatnicy tworzący grupę spółek, w ramach której jedna z nich posiada (przez cały rok podatkowy) minimum 75% udziałów w kapitale pozostałych podmiotów, a łączny udział dochodów w przychodach wszystkich spółek jest większy niż 2%
 • podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji
 • podatnicy będący tzw. małymi podatnikami (których roczne przychody nie przekraczają 2 miliony euro),
 • podatnicy, którzy osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który płacony jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%.

Nadal nie masz pewności, czy podatek minimalny będzie dotyczył również Ciebie? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sytuację.

Teraz czas sprawdzić, jak obliczyć podatek minimalny:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2