• Přejít na obsah

  Planowanie zmiany w zakresie CIT 2023

  26 lipca, 2022

  Ministerstwo Finansów pracuje właśnie nad zmianami w zakresie podatku CIT, które zmienią konstrukcję podatku. Zmiany będą więc istotne. Będą dotyczyły również ukrytej dywidendy, cen transferowych, kosztów finansowania dłużnego, przerzucania dochodów oraz Estońskiego CIT. Planowo mają wejść w życie 1 stycznia 2023. Przepisy dotyczące dokumentacji transakcji z rajami podatkowymi wejdą natomiast w życie w dniu ich ogłoszenia.

  Minimalny CIT

  Najważniejszą zmianą w zakresie tzw. minimalnego CIT jest odroczenie wejścia w czasie tych regulacji aż do 2023r. Dodatkowo, Minister Finansów planuje istotnie zmodyfikować konstrukcję samego podatku poprzez:

  1. Podwyższenie wskaźnika rentowności do 2%. Jednocześnie kalkulacja wskaźnika rentowności zostanie zmodyfikowana. Modyfikacja polegać będzie na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów m.in. opłat leasingowych czy przychodów z należności handlowych sprzedanych firmom faktoringowym
  2. Wprowadzenie alternatywnej metody ustalenia podstawy opodatkowania przy kalkulacji podatku
  3. Rozszerzenie listy podatników wyłączonych z obowiązku obliczania tzw. minimalnego CIT. Przykładowo: spółki komunalne, podatnicy osiągający przychody głównie z ochrony zdrowia, tzw. mali podatnicy, podatnicy których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat przekroczyła poziom 2% oraz tych podatników, którzy ogłosili upadłość lub są w stanie likwidacji

  Więcej na temat minimalnego CIT:

  Ukryta dywidenda

  Przepisy dotyczące tzw. „ukrytej dywidendy” mają zostać uchylone.

  Więcej na temat ukrytej dywidendy:

  Dokumentacja TP dotycząca transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych

  Planowne zmiany w tym zakresie są następujące:

  1. Modyfikacja zakresu dokumentacji transfer pricing dla tzw. pośrednich transakcji z „rajami podatkowymi”
  2. Wyeliminowanie założenia, tzw. “rzeczywisty właściciel” ma siedzibę w “raju podatkowym”
  3. Podwyższenie progów materialności dla pośrednich i bezpośrednich transakcji z „rajami podatkowymi”

  Koszty finansowania dłużnego

  W zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego planowane są następujące zmiany:

  1. Doprecyzowanie limitu kosztów finansowania dłużnego. Podatnik będzie mógł ująć w kalkulacji limitu wyższą z wartości: 3 miliony PLN albo 30% wartości EBITDA
  2. Wyłączenie z przepisów dotyczących kalkulacji limitów kosztów finansowania dłużnego transakcji kapitałowych. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy instytucją finansującą jest bank lub spółdzielcza kasa-oszczędnościowo kredytowa z siedzibą w kraju należącym do UE lub EOG.

  Przerzucanie dochodów

  Minister Finansów planuje następujące zmiany w obszarze przepisów dot. przerzucania dochodów:

  1. Zagwarantowanie, aby opodatkowaniu podlegały tylko i wyłącznie wydatki zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów
  2. Doprecyzowanie, że podmiot do którego następuje „przerzucenie dochodów” nie jest polskim rezydentem podatkowym
  3. Doprecyzowanie zasad dotyczących definiowania 50% dochodów osiąganych przez podmiot powiązany. Doprecyzowane zostaną też zasady dla kolejnej dystrybucji tych dochodów przez ten podmiot (na poziomie co najmniej 10%)
  4. uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania podmiotu powiązanego w miejscu jego siedziby

  Estoński CIT

  Zmiany w zakresie tzw. “estońskiego CIT”:

  1. Zmiana zasad kwalifikowania przychodów odnośnie wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będzie to miało miejsce w przypadku wykorzystywania składników na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą
  2. Zmiana terminu powiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania na zasadach „estońskiego CIT”
  3. Doprecyzowanie, że zobowiązania podatkowe wynikające z tzw. pierwotnej korekty wygasają w całości po zakończeniu co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego (czterech lat podatkowych)
  4. Doprecyzowanie terminu zapłaty podatku od tzw. „dochodu z przekształcenia”

  Więcej na temat estońskiego CIT:

  Autorka: Agnieszka Ryms, Doradca Podatkowy

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb