Přejít na obsah

Z czym należy się zmierzyć? – nowy JPK_VAT z deklaracją od 2020r.

Na początku lutego Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dla JPK_V7M i JPK_V7K. Przeanalizujemy co z niej wynika oraz co zrobić, aby prawidłowo przygotować się na zmiany.

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie łączył w sobie dwie części raportowane do tej pory osobno:

 • ewidencję VAT  (obecnego JPK_VAT) – zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres
 • deklarację VAT – deklarację VAT-7 i VAT-7K,

jak również, dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Ewidencja sprzedaży dodatkowo będzie musiała zawierać:

 • oznaczenia rodzajów niektórych towarów i usług
 • oznaczenia rodzajów transakcji
 • oznaczenia dowodów sprzedaży

Ewidencja zakupu dodatkowo będzie musiała zawierać:

 • oznaczenia dowodów nabycia
 • oznaczenia niektórych transakcji objętych szczególnymi procedurami VAT – import towarów, transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Po co ta zmiana? Dane z nowego raportowania mają przede wszystkim służyć do dokładniejszych celów kontrolnych i analitycznych prowadzonych przez Szefa KAS – zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej.

OBOWIĄZKOWE OZNACZENIA

Wspomniane dodatkowe oznaczenia, które będą obowiązywały w JPK_V7M i JPK_V7K są niezbędne. Nie można bagatelizować tego tematu, chociażby z powodu wyznaczonych kar pieniężnych.

Należy zwrócić na to szczególną uwagę już w momencie wystawiania faktur. Tak więc największa odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcach, aby prawidłowo przyporządkowali oznaczenia do sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług, co idzie w parze z kodowaniem już na poziomie fakturowania. Ważne są także dowody sprzedaży oraz nabycia, co wykazywane jest za pomocą innych obowiązkowych oznaczeń. Poniższe tabele rozjaśnią wątpliwości.

EWIDENCJA SPRZEDAŻY:

 • oznaczenia identyfikujące dostawy poszczególnych towarów oraz świadczonych usług

Nazwa towaru lub usługi Obowiązkowe oznaczenie
napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 01
towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa zmienionej ustawy (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11) 02
olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją 03
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 04
odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 05
urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 06
pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10-8708 09 07
metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT 08
leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 959 ze zm.) 09
budynki budowli i grunty 10
sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju SW
usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 11
usługi niematerialne: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 13
usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne EE
transakcje, w których zachodzą powiązania miedzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług TP
WDT w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” CS_WDT
WNT w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” CS_WNT
dostawa towarów w ramach transakcji łańcuchowej TL
WNT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_WNT
dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_D
dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie złota inwestycyjnego AU
świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marży MR_T
dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży MR_U,Z
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 (import) I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 (import) I_63
transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu B_SPV
dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon B_SPV DOSTAWA
usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia B_MPV PROWIZJA
transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności MPP
 • oznaczenia dowodów sprzedaży

Nazwa dowodu sprzedaży Obowiązkowe oznaczenie
dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących RO
dokument wewnętrzny WEW
faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT (wystawiona na żądanie nabywcy) FP
faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeń MK
zgłoszenie celne lub deklaracja importowa, o której mowa w art. 33 b ustawy o VAT dokumentujące import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT IMP_33a
faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności MPP

EWIDENCJA ZAKUPU

Ewidencja zakupu nie będzie posiadała oddzielnych oznaczeń identyfikujących nabycie poszczególnych towarów czy usług. Jednak wprowadzony zostanie obowiązek odpowiedniego oznaczania dowodów nabycia.

Nazwa dowodu nabycia Obowiązkowe oznaczenie
faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń MK
faktura VAT RR VAT RR
faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu TX
duplikat faktury DF
dokument wewnętrzny WEW
faktura uproszczona FU
faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności MPP

Od kiedy? – terminy JPK_V7M i JPK_V7K

Nowy JPK_VAT będą składać podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

 • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
 • od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Natomiast trzeba podkreślić, że jeśli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z dobrowolnej możliwości składania nowego JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to niestety nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

UWAGA: Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_V7M / JPK_V7K.

Technicznie o JPK_V7M i JPK_V7K

Podatnik przygotuje, a następnie wyśle jeden plik, który będzie łączyć część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

Załączniki, które pojawiały się we wcześniej wysyłanych deklaracjach zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku raportującym.

Nowy JPK_VAT będzie składany w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy czas jest przedłużony do najbliższego dnia roboczego).

Oczywiście nie zostało pominięte rozliczenie kwartalne, ponieważ przygotowane zostały dwa warianty nowego JPK_VAT:

 • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Podpisanie nowego pliku będzie dopuszczalne:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po całym procesie zakończonym złożeniem poprawnego JPK_V7M lub JPK_V7K, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Osobno, poza nowym JPK, podatnicy zobowiązani będą nadal składać:

Sankcje?

Zmiany nastąpią również w zasadach odpowiedzialności na gruncie prawnym. Pokazuje to, jak ważne jest dla organów podatkowych pozyskanie danych z JPK_V7M i JPK_V7K. Obowiązywać będą kary pieniężne w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, w przypadku braku ich korekty, czy złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni.

Przykładowe błędy karalne: niewłaściwy format daty sprzedaży czy wprowadzenie numeru NIP dostawcy w polu przewidzianym dla numeru dowodu zakupu.

Jak przedsiębiorcy mogą się przygotować do nowych wymogów? 

Aby wejście w życie JPK_V7M / JPK_V7K stało się mniej problematyczne ważne jest wcześniejsze przygotowanie się do zmian:

 • wdrożenie odpowiednich funkcji w systemach finansowo-księgowych
 • przeanalizowanie i zidentyfikowanie danych objętych raportowaniem
 • ustalenie rozwiązań sprawdzających poprawność raportowanych danych
 • wewnętrzny system sprawnego korygowania błędów

Ministerstwo Finansów wyciąga rękę do podatnika, ponieważ do końca lutego 2020 r. ma w planach uruchomienie środowiska testowego dla: JPK_V7M (dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie). Celem udostępnienia tego środowiska testowego jest weryfikacja poprawności działania nowej bramki API.

Podsumowując, po przeanalizowaniu nowego JPK_VAT – schematu oraz konsekwencji dla podatnika, nasuwa się główny wniosek: cierpliwość i wytrwałość. Czego Państwu i sobie serdecznie życzymy!

Autor: Katarzyna Zawolska

Etykiety , , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

Specjalizujemy się w:

- transporcie,
- przemyśle budowalnym,
- przemyśle spożywczym,
- IT,
- przemyśle logistycznym
- i innych

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.