„Nagroda” dla płacących podatki?

13 lutego, 2023

business woman trzyma w dłoniach czerwony prezent i pokazuje go przed laptopem do kamery uśmiechając się

Nie wszyscy przedsiębiorcy pamiętają, że istnieje „nagroda” dla płacących podatki. Należy się ona za terminowe uiszczanie tylko niektórych podatków. Zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej płatnicy, terminowo wpłacający podatki, mają prawo do otrzymania wynagrodzenia. Tu ważne zastrzeżenie: wynagrodzenie należy się za prawidłowe wykonywanie funkcji płatnika, czyli przypadków gdzie przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia i wpłacenia podatków za inny podmiot. Skomplikowane? Niekoniecznie!

Kim jest płatnik, którego może dotyczyć „nagroda”?

Jako płatnicy, wymienieni w art. 28 Ordynacji podatkowej, działają wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników. Zgodnie z przepisami podatkowymi są płatnikami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń. Płatnikami są także te podmioty, które pobierają tzw. podatek u źródła od niektórych typów płatności – takich jak np. odsetki, należności licencyjne – dokonywanych na rzecz kontrahentów niemających siedziby na terenie Polski. Wynagrodzenie nie należy się za terminowe uiszczanie takich podatków jak VAT czy CIT. Należy pamiętać, że wynagrodzenie należy się za terminowe wpłaty podatków na konto urzędu skarbowego – jeśli więc przegapimy termin płatności zaliczki PIT za naszych pracowników czy podatku u źródła, wynagrodzenie nam się nie należy.

Jakie wynagrodzenie należy się za terminowe płacenie podatków?

Wysokość wynagrodzenia płatników określona jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa i wynosi zasadniczo 0,3% kwoty pobranych podatków. Natomiast tytułu terminowego wpłacania PIT pobranego przez płatnika w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. od dochodu podlegającego opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej wynosi aż 0,6% kwoty pobranego podatku.

Jak otrzymać wynagrodzenie?  

Wynagrodzenie to rozliczane jest poprzez pomniejszenie zaliczki na podatek czy samego podatku, które są wpłacane do urzędu skarbowego. Nie otrzymujemy więc żadnego dodatkowego przelewu od urzędu skarbowego, a jedynie wpłacamy mniejszą kwotę niż wynika z przygotowanej przez nas kalkulacji. Nie ma też obowiązku informowania urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego o tym, że pobraliśmy przysługujące nam wynagrodzenie.

W momencie składania rocznych deklaracji dotyczących danego typu podatku np. PIT4R (w odniesieniu do zaliczek pobranych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom) czy CIT 10Z (w przypadku wypłat na rzecz kontrahentów zagranicznych od których został pobrany podatek u źródła), należy wykazać kwotę pobranego wynagrodzenia w odpowiedniej rubryce. 

„Nagroda” za płacenie podatków to przychód

Warto pamiętać, że wynagrodzenie płatnika podatków stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Należy więc pamiętać, aby rozliczając to wynagrodzenie, nie zapomnieć o dokonaniu odpowiednich zapisów w księgach po stronie przychodów.

Co jeśli nie pobieraliśmy do tej pory wynagrodzenia?

Jeżeli do tej pory terminowo wywiązywaliśmy się z funkcji płatnika, a nie pobieraliśmy wynagrodzenia istnieje możliwość „odzyskania” należnych kwot poprzez odpowiednie skorygowanie złożonych wcześniej deklaracji/informacji podatkowych. Prawo do dokonania korekty przysługuje nam także do czasu przedawnienia podatków, co do których przysługiwałoby nam wynagrodzenie (tak między innymi w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 30 grudnia 2020r. 0111-KDIB2-1.4017.26.2020.1.MK). Podobne rozwiązania funkcjonują także w przypadku pełnienia funkcji płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – zachęcamy do zapoznania się z tymi regulacjami.

Etykiety

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2