Mechanizm wyliczenia podstawy opodatkowania: czego się nie uwzględnia w obliczeniach

3 czerwca, 2024

Podatek minimalny obciąża podmioty wykazujące straty operacyjne lub niską rentowność, przy czym przepisy wyłączają z kalkulacji straty oraz dochodów pewne koszty i ulgi. Warto skupić się na wydatkach, które nie są uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania, oraz specyfice wyliczeń podatku minimalnego w porównaniu z tradycyjnym CIT.

Kto musi płacić podatek minimalny?

Przypomnieć należy, że podatkowi minimalnemu podlegają podmioty wskazane w ustawie, które
1) poniosły stratę z działalności operacyjnej albo
2) osiągnęły stosunek dochodu do przychodu z działalności operacyjnej mniejszy niż 2%.

Wyjątki z ustawy

Natomiast ustawa wskazuje szereg świadczeń, których nie uwzględnia się w obliczeniu straty albo stosunku dochodów do przychodów. Są to m.in. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów:

 • koszty wynikające z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • koszty wykorzystywania środków trwałych na podstawie umowy leasingu finansowego, w tym odpisy amortyzacyjne dokonywane przez korzystającego,
 • opłat z tytułu leasingu operacyjnego,
 • 20% kosztów: pracy pracownika i stosunków pokrewnych, wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz, Gwarantowanych, Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy finansowanych przez pracodawcę.


  Także zapłacone przez podatnika kwot podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej czy podatku od gier nie są uwzględniane w kalkulacji straty oraz udziału dochodów w przychodach.


  Powyższych świadczeń nie uwzględnia się w kalkulacji straty oraz udziału dochodów w przychodach.

Pomniejszenia podstawy opodatkowania

Natomiast ustawa jeszcze wskazuje katalog pomniejszeń podstawy opodatkowania, są to m.in:

 • wartość odliczonych darowizn,
 • ulgi: na działalność badawczo-rozwojową; na innowacyjnych pracowników; na prototyp. A także: prowzrostowa; konsolidacyjna; na IPO; dla wspierających sport; kulturę i edukację; na terminale płatnicze. Natomiast nie ma możliwości odliczenia tzw. ulgi na złe długi,
 • przychody uwzględniane przy obliczeniu dochodu zwolnionego z na podstawie tzw. zwolnień strefowych (działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Dochody osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu),
 • przychody w wysokości kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie wyrobów akcyzowych kupowanych i sprzedanych przez podatnika dokonującego obrotu tymi wyrobami.

Z powyższego płynie wniosek, że podatek minimalny będzie liczony w inny sposób niż klasyczny CIT. W tym celu, jeśli podatnik spełni przesłanki objęcia go podatkiem minimalnym, będzie zobligowany do obliczenia odrębnie podstawy CIT i podstawy podatku minimalnego.

Etykiety , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2