KSeF – za co grożą kary?

19 lutego, 2024

Wielu przedsiębiorców rozpoczęło już prace nad wdrażaniem Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie: KSeF). Wszak za kilka miesięcy ma stać się on jedynym sposobem udostępniania faktur większości kontrahentom i klientom. Pojawia się pytanie: co jeśli nie będziemy w stanie udostępnić faktur w KSeF w momencie, gdy korzystanie z systemu będzie obowiązkowe? Czy grożą nam jakieś kary?

3 przypadki kar w KSeF

Ministerstwo Finansów wdrażając KSeF przewidziało przepisy dyscyplinujące, jeśli podatnicy nie będą korzystali z tego systemu lub, jeśli będą robili to w sposób niewłaściwy. Generalnie można wskazać trzy główne przypadki, kiedy może grozić nam kara w związku z KSeF:

  1. wystawienie (udostępnienie) faktury bez pośrednictwa KSeF, mimo ciążącego na nas obowiązku
  2. wystawienie faktury niezgodnie z udostępnionym wzorcem w okresie trwania awarii KSeF
  3. nieprzesłanie faktury do KSeF w wymaganym prawem terminie, po zakończeniu awarii lub niedostępności systemu

Warto zaznaczyć, że kary za niewłaściwe korzystanie z KSeF będą nakładane decyzją bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń. Ponad to będą musiały być uiszczone bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji o wymierzeniu kary.

Wysokość kar

W każdym ze wskazanych powyżej przypadków naczelnik urzędu skarbowego będzie miał prawo do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 100% kwoty podatku VAT wynikającego z faktury, która nie została udostępniona za pośrednictwem KSeF lub została do niego niewłaściwie przekazana. W przypadku faktur, które nie będą zawierały kwoty podatku, kara pieniężna będzie wynosić do 18,7% wysokości kwoty ogółem wykazanej na fakturze. Warto zaznaczyć, że wskazane wysokości kar, są wartościami maksymalnymi. Naczelnicy urzędów skarbowych, którzy będą uprawnieni do nakładania tych kar, będą mieli możliwość indywidualnego ustalania ich wysokości. Na finalną wysokość kary będą miały wpływ takie czynniki jak:

  • skala dokonanego naruszenia (np. czy dotyczy ono jednej lub kilku faktur, czy wszystkich dokumentów wystawionych w danym  okresie),
  • częstotliwość naruszeń,
  • czy w związku z naruszeniem przepisów o KSeF podatnik osiągnął jakąś korzyść podatkową.   

Kary dopiero od 1 stycznia 2025r.

Ministerstwo Finansów ma świadomość, że wdrożenie KSeF będzie wyzwaniem dla podatników. Z tego powodu odroczono wejście w życie przepisów dotyczących kar do 1 stycznia 2025r. Przedsiębiorcy będą mieli więc czas na weryfikację, czy właściwie wywiązują się z obowiązków nałożonych w związku z korzystaniem z KSeF. Będzie to również czas na naprawę ewentualnych nieprawidłowości.

Seria artykułów o KSeF

Jeśli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę na temat Krajowego Systemu e-Faktur, świetnie się składa. Mamy dla Ciebie cały cykl artykułów z serii: „Wszystko o KSeF”:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2