• Přejít na obsah

  KSeF: Krajowy System e-Faktur

  27 października, 2022

  KSeF to Krajowy System e-Faktur – nowe narzędzie Ministerstwa Finansów do wystawiania i otrzymywania faktur wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nie będzie możliwości umieszczenia na platformie skanów faktur czy dokumentów w formacie PDF. Wystawienie faktur w ramach KSeF będzie opierało się o struktury logiczne udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Platforma ma na celu skontrolowanie przepływu faktur sprzedaży wśród podatników.

  Od kiedy obowiązuje KSeF?

  W 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolne. Komisja Europejska zdecydowała, że korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur zacznie w Polsce obowiązywać od 01.01.2024r.

  Faktury ustrukturyzowane w KSeF

  Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP numer wzoru 2011/11/29/11089.

  Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawione:

  • z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów,
  • przy użyciu programów komercyjnych.

  Kogo obejmie KSeF?

  Krajowy System e-Faktur obejmie wszystkich przedsiębiorców w naszym kraju , tzn. podmioty będące czynnymi podatnikami VAT, zwolnione z VAT, zidentyfikowane w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski numer identyfikacji podatkowy NIP. 

  Zalety korzystania przez podatnika z Krajowego Systemu e-Faktur:

  • ułatwienia w rozliczaniu faktur korygujących ustrukturyzowanych,
  • zwolnienie z obowiązku udostępniania faktur w formacie JPK,
  • zwrot podatku VAT we wcześniejszym terminie,
  • archiwizacja faktur w KSeF przez 10 lat.

  Uznaje się, że faktura została wystawiona w dniu przesłania jej do Krajowego Systemu e-Faktur. Świadczy o tym  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) generowane przez KSeF. Za otrzymaną natomiast jest uznana po przydzieleniu jej numeru identyfikującego.

  Niestety w kształcie, w jakim to zostało wdrożone, nie ma możliwości dołączania załączników do tak wystawionych i przesłanych faktur. Jednakże można dodawać informacje w pozycjach dodatkowych opis lub też zawrzeć stosowny link do załączników lub też takie dokumenty przekazywać kontrahentom poza systemem KSeF.

  Przydatne linki na temat KSeF

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
  • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)

  Etykiety , ,

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb