• Přejít na obsah

  Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego?

  18 lipca, 2022

  Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający informacje dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala na ocenę kondycji firmy, bazując na danych z danego roku podatkowego. Czasem pojawiają się wątpliwości, czy dane przedsiębiorstwo jest objęte obowiązkiem audytu sprawozdania finansowego. Szczególnie ważne są warunki określone dla m.in. spółek z o.o. czy spółek jawnych. Sprawdź, czy Twoja firma podlega badaniu sprawozdania finansowego.

  Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy przede wszystkim:

  • Rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rocznych sprawozdań finansowych jednostek kontynuujących działalność między innymi z  sektora finansowego (również banków), ubezpieczycieli, spółek akcyjnych. Ten obowiązek wynika wprost z ustawy i nie uwzględnia się tu dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione.
  • Pozostałe jednostki (przede wszystkim spółki z o.o., spółki jawne, partnerskie, komandytowe, cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2022 r. uwzględnia się dane za 2021 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków :

  * Wyrażone w euro wielkości na dzień bilansowy przeliczone na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski

  • Obowiązkowemu badaniu  podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).
  • Obowiązkowo podlegają badaniu także te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

  Etykiety

  Powrót do NEWSROOM

  Sygnatariusz Karty Różnorodności

  Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

  diversity-charter-vgd-pl

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  Silver Winner BBC Award 2020

  Wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

  bb

  Newsletter