• Přejít na obsah

  Jak wystawić fakturę? Co musi zawierać faktura korygująca?

  Czym jest faktura i kto ją otrzymuje?

  Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jak wystawić fakturę, ten artykuł jest strzałem w dziesiątkę! Zacznijmy od tego, czym jest faktura. Faktura w ogólnym rozumieniu postrzegana jest jako potwierdzenie dokonania pewnej transakcji – sprzedaży lub dostawy towarów, wykonania usług. Można się spotkać nie tylko z fakturami tradycyjnymi, drukowanymi na papierze, ale także z fakturami elektronicznymi. Forma, w jakiej występuje faktura nie jest aż tak istotna jak treść, którą w sobie zawiera, o czym będziemy mogli przeczytać w dalszej części artykułu.

  Przy wystawianiu faktury musimy pamiętać o tym, aby wystawić ją w dwóch identycznych egzemplarzach, tak aby zarówno nabywca jak i sprzedawca mógł zatrzymać po jednym z nich. Nabywcą faktury może być nie tylko osoba prawna, ale także osoba fizyczna. Jednak wystawianie faktury dla osoby fizycznej następuje tylko na jej wyraźne życzenie.  

  Kiedy należy wystawić fakturę?

  Ogólnie przyjęte jest, aby fakturę wystawić najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży. Przykładowo, jeżeli dana usługa została wykonana dnia 12.09.2020 to sprzedawca ma czas na wystawienie faktury do 15.10.2020 roku. Jeśli jednak faktura dotyczy opłat związanych z mediami lub czynszów może być wystawiona przed datą sprzedaży, musi to być jednak przed terminem wymaganej płatności. Można się także spotkać z wyjątkami takimi jak:

  • usługi związane z drukiem np. książek – 90 dni od daty wykonania usługi,
  • dostawa m.in. książek – 60 dni od daty wydania towarów,
  • usługi budowlane – 30 dni od daty wykonania usługi,
  • dostawy energii, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna (stała), najem – faktura musi być wystawiona wraz z dniem upływu terminu płatności.

  Jakie dane musi zawierać faktura?

  Aby fakturę można było uznać za prawidłowo wystawioną należy zadbać o to, żeby znajdowały się na niej wszystkie niezbędne dane, które zawarte są w ustawie.  Na fakturze należy zawrzeć informacje takie jak:

  • Indywidualny numer faktury,
  • Data wystawienia,
  • Data operacji gospodarczej – inaczej data sprzedaży, data wykonania usługi lub data dostawy towarów,
  • Dane sprzedawcy i nabywcy – imiona i nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa, adresy oraz numery NIP,
  • Opis sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi – nazwa, ilość (wraz z jednostką miary), zakres świadczeń,
  • Zastosowane stawki podatku VAT,
  • Jednostkowa cena netto dla jednej sztuki towaru lub pojedynczej usługi
  • Wartość netto – czyli łączna wartość jednostkowej ceny netto pomnożonej przez ilość,
  • Suma wartości netto – podzielona na poszczególne stawiki podatku
  • Kwota podatku od wartości netto – podzielona na poszczególne stawki podatku,
  • Kwota rabatu,
  • Oznaczenie „MPP” – mechanizm podzielonej płatności – jeśli sprzedaż jest objęta obowiązkowym split payment, czyli w wypadku gdy suma należności ogółem jest większa niż 15 000 zł,
  • Suma należności ogółem,
  • Grupa towarowa GTU – czyli oznaczenie identyfikujące sprzedawane towary i świadczone usługi, a także stosowane procedury. Obowiązkowe wskazanie grupy GTU wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r.

  Dodatkowo na fakturze mogą znajdować się adnotacje dotyczące m.in. podstawy prawnej zastosowanej stawki zwolnionej od podatku; metoda kasowa; odwrotne obciążenie; sprzedaż wysyłkowa; uwagi do faktury; sposób i termin płatności.

  przykład prawidłowo wystawionej faktury

  Jak wystawić fakturę w obcej walucie?

  Faktury nie muszą być wystawiane jedynie w walucie krajowej. Kwoty mogą być naliczane w różnych walutach, ale najchętniej wybieraną przez kontrahentów  krajowych walutą obcą jest Euro. Istotne wyrażenie wartości podatku VAT na dokumencie w złotych – bez względu na to czy faktura dotyczy transakcji krajowej czy zagranicznej. Niepodanie kwoty VAT w PLN to błąd i sprawia, że fakturę uznaje się jako wadliwą, ponieważ skutkuje to brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Aby poprawnie obliczyć wartość podatku zastosujmy kurs średni NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Ściśle określa to ustawa o podatku od towarów i usług. Przykładowo, jeśli sprzedaż miała miejsce 30.09.20 (środa) to kurs, który nas interesuje pochodzi z 29.09.2020 (wtorek). Jednak jeżeli data sprzedaży przypada na poniedziałek np. 28.09.2020, to obowiązujący kurs pochodzić będzie z piątku 25.09.2020.

  Faktura korygująca

  Jeżeli po wystawieniu faktury sprzedaży okaże się, że którąś z pozycji wprowadzono błędnie, zmniejszyła się lub zwiększyła podstawa opodatkowania sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Tak samo jak w przypadku faktury sprzedaży, faktura korygująca musi bezwzględnie posiadać pewne elementy. Konieczne jest, aby oprócz danych obligatoryjnych przy zwykłej fakturze zawierała także:

  • Opis –  „KOREKTA” lub „FAKTURA KORYGUJĄCA”,
  • Datę wystawienia,
  • Indywidualny numer,
  • Adnotację dotycząca korygowanej faktury – numer faktury i nazwa pozycji, która podlega korekcie,
  • Zapis wyjaśniający przyczynę korekty,
  • Korygowaną kwotę – z podziałem na poszczególne stawki podatku – jeśli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania,
  • Prawidłową treść korygowanej pozycji.

  Warto pamiętać o tym, że jeśli faktura korygująca dotyczy zmniejszenia podstawy opodatkowania to sprzedawca powinien posiadać potwierdzenie jej odbioru w formie dowolnej (np. e-mail, fax, pisemne potwierdzenie, potwierdzenie pocztowe lub odręcznie podpisaną i odesłaną korektę).

  Powrót do NEWSROOM

  Nasza wizja

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

  Specjalizujemy się w:

  - transporcie,
  - przemyśle budowalnym,
  - przemyśle spożywczym,
  - IT,
  - przemyśle logistycznym
  - i innych

  VGD Group

  Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.