CIT od przerzuconych dochodów

19 marca, 2024

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. (a w obecnym kształcie od 1 stycznia 2023), w polskim porządku prawnych funkcjonuje nowa regulacja mająca na celu ochronę bazy podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych. Chodzi o przepisy ustawy o CIT przewidujące wprowadzenie odrębnego źródła przychodu w postaci tzw. przerzuconych dochodów, które są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19 proc.

Czym są przerzucone dochody?

Za przerzucone dochody uznawane są określone w ustawie podatkowej koszty ponoszone przez polskich podatników na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego, jeżeli podmiot powiązany otrzymujący płatność:

  • opodatkowuje otrzymaną należność według stawki 14,25 proc. lub niższej,
  • uzyskuje od podatnika lub innych spółek powiązanych z tytułów objętych tą regulacją co najmniej 50% ogółu przychodów,
  • przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów, na rzecz innego podmiotu:
  1. zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te, lub przychody odlicza od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub
  2. jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Dodatkowo suma określonych dla tej regulacji kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.

Aby koszty spełniały definicję przerzuconych dochodów, muszą ponadto zaliczać się do wymienionych w przepisach kategorii wydatków. Na przykład: usługi doradcze, koszty finansowania dłużnego czy opłaty z tytułu przeniesienia funkcji, aktywów oraz ryzyk.

Wyjątki z przepisów ustawy o CIT

Przewidziano również wyłączenie, zgodnie z którym opodatkowanie przerzuconych dochodów nie wystąpi, jeżeli koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego podlegającego opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zasady opodatkowania przerzucanych dochodów

Powyższe oznacza dla przedsiębiorców konieczność przeprowadzania analiz transakcji dokonywanych przy udziale podmiotów powiązanych pod kątem spełniania przesłanek opodatkowania przerzucanych dochodów, w tym między innymi:

  • czy ponoszone koszty zaliczają się do wymienionych w przepisach o przerzucanych dochodach kategorii wydatków;
  • czy wartość tych kosztów poniesionych w danym roku podatkowym przekracza określony w ustawie próg;
  • jaki jest faktycznie zapłacony przez podmiot powiązany podatek dochodowy od otrzymanego wynagrodzenia;
  • czy koszty te nie zostały poddane dalszej dystrybucji przez podmiot, na rzecz którego zostały poniesione oraz czy stanowią co najmniej 50 proc. wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów.

Przerzucone dochody CIT- jakie są terminy?

Podatnicy podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczyć podatek od przerzucanych dochodów za rok podatkowy w zeznaniu rocznym CIT-8 składanym za 2023 r. Termin wpłaty podatku upływa w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli do 31 marca 2024 roku.
Dla celów zadeklarowania podatku od przerzucanych dochodów należy do zeznania rocznego dołączyć załącznik CIT/PD.

Podatek od przerzucanych dochodów należny jest również w sytuacji, gdy podmiot osiągnął w danym roku podatkowym stratę podatkową. Ustawodawca nakłada na polskich podatników obowiązek udowodnienia, że dany wydatek nie spełnia definicji przerzuconego dochodu poprzez pozyskanie od podmiotu powiązanego informacji na temat zasad opodatkowania przychodów/dochodów tego podmiotu, przepływów pieniężnych czy struktury jego przychodów. W praktyce gospodarczej uzyskanie ww. informacji może stanowić duże wyzwanie dla polskich przedsiębiorców i ogromną trudność w dochowaniu należytej staranności.

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2