Biała lista – przelew na zły numer konta

30 stycznia, 2023

Tzw. Biała lista czyli oficjalny, publiczny rejestr podatników VAT prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zaczął oficjalnie obowiązywać od 1 września 2019r. Jednak to dopiero z początkiem 2020r. brak weryfikacji kontrahentów w oparciu o Białą Listę może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w obszarze podatków.

Czym jest biała lista?

W ramach Białej Listy prezentowane są między innymi następujące dane:

  1. firma (czyli nazwa spółki) lub imiona i nazwiska w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze)
  2. adres prowadzenia działalność gospodarczej
  3. NIP, KRS, REGON
  4. datę rejestracji dla celów VAT, a także datę wykreślenia z rejestru podatników VAT
  5. statusu podmiotu dla celów VAT – „podatnik VAT czynny”/”podatnik VAT zwolniony”
  6. numery rachunków bankowych, zgłoszonych do urzędu skarbowego 

Najistotniejsze z punktu widzenia rozliczeń podatkowych są dwie ostatnie informacje (pkt 5 i 6). Sprawdzenie statusu kontrahenta dla celów VAT może być kluczowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji wpływać na prawidłowość rozliczeń VAT.

Biała lista i przelew na błędny numer konta

Równie ważna jest weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta, na który chcemy dokonać zapłaty. W przypadku, jeśli zrealizujemy przelew na rachunek bankowy, który nie został uwidoczniony na Białej Liście, to – co do zasady – takiego wydatku nie możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo, możemy ponosić solidarną odpowiedzialność w zakresie VAT z dostawcą. Jedynym „ratunkiem” w takiej sytuacji, jest wysłanie do właściwego dla nas urzędu skarbowego zawiadomienia na druku ZAW_NR. Termin na złożenie tego zawiadomienia to 14 dni od dnia dokonania przelewu.

Ważne: dla celów dowodowych dobrze jest przechowywać potwierdzenie weryfikacji rachunku kontrahenta na Białej Liście

Kiedy nie dotyczy obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy?

Obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się na Białej liście nie dotyczy:

  • Transakcji, w której którąkolwiek ze stron nie jest przedsiębiorca
  • Transakcji między przedsiębiorcami, w której jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty (w przypadku transakcji w walutach obcych)
  • Kompensaty i barteru, nawet jeśli przekraczają one 15.000 zł brutto, czyli rozliczeń bezgotówkowych

Biała Lista aktualizowana jest codziennie, tak aby zapewnić podatnikom jak najlepsze źródło informacji.

Gdzie znaleźć Białą listę?

Adres do Białej Listy znajduje się poniżej:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2