Akcja CIT – koszty usług niematerialnych i koszty finansowania dłużnego

21 marca, 2023

W ramach rocznego rozliczenia CIT za 2022 rok będziesz mierzyć się z różnymi wyzwaniami. Należy zwrócić uwagę na dwie istotne regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów: koszty usług niematerialnych i koszty finansowania dłużnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego rozliczenia CIT, na końcu tego artykuły znajdziesz linki do pomocnych treści.

Koszty tzw. usług niematerialnych

Wśród zmian jakie przepisy Polskiego Ładu wprowadziły do regulacji podatkowych, było m.in. usunięcie z ustawy o CIT art. 15e, dotyczącego limitowania tzw. kosztów usług niematerialnych, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Dla przypomnienia: zgodnie z art. 15e UoCIT podatnicy mieli obowiązek wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki m.in. na:

  • nabycie usług doradczych,
  • badania rynku,
  • usług reklamowych,
  • zarządzania i kontroli,
  • przetwarzania danych,
  • ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz oświadczeń o podobnym charakterze

poniesione na rzecz podmiotów powiązanych powyżej ustawowego limitu.

Limit należało kalkulować jako 3 000 000 PLN, powiększone o 5% tzw. podatkowej EBITDA. Czyli nadwyżki przychodów ze wszystkich źródeł pomniejszonych o odsetki nad kosztami uzyskania przychodów pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dla danego roku podatkowego.

W rozliczeniu CIT za 2022r. polscy podatnicy nie muszą już stosować art. 15e UoCIT. Co z podmiotami, które w ubiegłych latach podatkowych zmuszone były dokonać wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu wydatków dotyczących tzw. usług niematerialnych, bo nie zmieściły się one w ustawowym limicie? Mają one prawo do uwzględniania tych kosztów w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązującego w danym roku limitu (na zasadzie praw nabytych). Muszą więc one de facto cały czas pamiętać o nieobowiązującym już przepisie.

Koszty finansowania dłużnego

Kolejnym problematycznym zagadnieniem przy rocznej kalkulacji CIT są niewątpliwie regulacje dotyczące kosztów finansowania dłużnego. Koszty finansowania dłużnego to wszelkiego rodzaju koszty związane z:uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

Zgodnie z art. 15c UoCIT podatnicy mają obowiązek dokonać wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad przychodami o charakterze odsetkowym, w części w jakiej nadwyżka ta przekracza wyższy z limitów: 3 000 000 PLN lub 30% EBIDTA. Ważne! Nie ma możliwości łączenia tych dwóch limitów, co było jeszcze praktykowane w rozliczeniach podatkowych do końca 2021r.

Koszty finansowania dłużnego wyłączone z kosztów podatkowych w danym roku (ze względu na przekroczenie jednego z limitów) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w kolejnych 5 następnych latach podatkowych, w ramach obliczonych na dany rok limitów. Do rozliczania tych kosztów należy stosować metodę FIFO – czyli odliczać najpierw „najstarsze” koszty.

Więcej postów z cyklu „Akcja CIT”, które pomogą Ci przygotować się na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

Etykiety , , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2