Akcja CIT: Koszty pośrednie i bezpośrednie

1 marca, 2023

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ustawowy termin na złożenie zeznania CIT–8 za 2022r. oraz ewentualną zapłatę podatku to 31 marca 2023. Termin ten może zostać wydłużony do 30 czerwca 2023 roku. Pokażemy, jak przygotować się do rozliczenia CIT w serii postów „Akcja CIT”. Przy kalkulacji rocznego CIT należy mieć na uwadze podział kosztów podatkowych na koszty pośrednie lub bezpośrednie.

Koszty pośrednie vs. koszty bezpośrednie

Czym różnią się koszty pośrednie od kosztów bezpośrednich? Koszty bezpośrednie to takie wydatki, które wprost można przypisać do osiągniętego przychodu (np. koszty niezbędne do wytworzenia danego produktu lub wykonania usługi). Koszty pośrednie to wszystkie wydatki, które wiążą się z osiąganiem przychodów, ale nie są zaliczane do kosztów bezpośrednich (np. koszty najmu biura).

Koszty bezpośrednie w rozliczeniu CIT

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Może więc zdążyć się sytuacja, gdzie należy „wstrzymać” się z rozliczeniem danego kosztu dla celów podatkowych, do czasu osiągniecia przychodu powiązanego z tym wydatkiem.

Dodatkowo, należy pamiętać, że koszty bezpośrednio związane z przychodami danego roku podatkowego, a ponoszone po zakończeniu tego roku ale do dnia:

  1. sporządzenia sprawozdania finansowego (w przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania takiego sprawozdania), nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania podatkowego, albo
  2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania (w przypadku podatników, którzy nie sporządzają sprawozdania finansowego)

– należy rozliczyć w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Natomiast koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami poniesione po ww. terminach, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Koszty pośrednie w rozliczeniu CIT

Koszty pośrednie w rozliczeniu CIT są potrącalne w dacie ich poniesienia. Należy jednak pamiętać, że jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a podatnik nie ma możliwości przypisania określenia, która ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią one koszty proporcjonalnie do okresu którego dotyczą.

Więcej postów z cyklu „Akcja CIT”, które pomogą Ci przygotować się na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

Etykiety , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2