Akcja CIT: jak przygotować się do rozliczenia CIT?

16 marca, 2023

„Akcja CIT” to cykl postów pomagających w przygotowaniu się do rozliczenia CIT. Pierwsze miesiące roku to czas kiedy podatnicy CIT przygotowują się do ostatecznej kalkulacji podatku dochodowego za ubiegły rok oraz złożenia rocznego zeznania. Aby ułatwić ten proces oraz uczynić go jednocześnie jak najbardziej efektywnym, przygotowaliśmy „ściągawkę” z najważniejszych zagadnień. 

Podział przychodów na gruncie CIT

Począwszy od 2018r. podatnicy CIT zobowiązani są do przyporządkowania osiąganych przychodów do dwóch źródeł: przychody z zysków kapitałowych oraz przychody pozostałe. Klasyfikacja ta ma również odzwierciedlenie w rocznym zeznaniu CIT-8. Podział ten jest kluczowy, ponieważ podobnej klasyfikacji należy dokonać na gruncie kosztów podatkowych. Co ważne, koszty uzyskania przychodów mogą być potrącane tylko od przychodów z tego źródła, którego uzyskaniu służyło poniesienie tych kosztów.  

Katalog przychodów z zysków kapitałowych jest zawarty w art. 7b ust. 1 UoCIT i obejmuje sześć kategorii:

  1. przychody z udziału w zyskach osób prawnych – takie jak: dywidendy, przychody z umorzenia akcji, odsetki od pożyczek partycypacyjnych
  2. przychody powstałe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego,
  3. przychody powstałe w wyniku realizacji praw udziałowych,
  4. przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  5. przychody ze zbycia wierzytelności,
  6. pozostałe przychody – np. przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

Wszystkie pozostałe przychody podatkowe, niemieszczące się w powyższym katalogu, należy przyporządkować do kategorii „przychody pozostałe”.

Więcej postów z cyklu „Akcja CIT”, które pomogą Ci przygotować się na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2