Akcja CIT: darowizny

27 marca, 2023

W trakcie przygotowywania rocznej kalkulacji CIT podatnicy zastanawiają się, czy mogą pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe o przekazane darowizny. Pod znakiem zapytania stają też koszty poniesione na różnego rodzaju wsparcie udzielone w trakcie roku podatkowego.

Kiedy darowizny mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z generalną zasadą obowiązującą na gruncie CIT, darowizny nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 14 UoCIT. Wyjątki przewidziane są jedynie dla wsparcia udzielonego Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kosztów nabycia produktów spożywczych, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Warto jednak pamiętać, że ustawa o CIT przewiduje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego na realizację ich celów społecznie użytecznych. Odliczenie to jest limitowane do wysokości 10% dochodu osiągniętego przez podatnika za dany rok podatkowy.

Ważny jest cel darowizny

W kontekście korzystnego rozliczenia pod kątem podatkowym darowizn, ważny jest cel, na jaki przekazujemy wsparcie. Musi być to działalność społecznie użyteczna (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Spełnienie tego warunku najlepiej potwierdzić poprzez podpisanie umowy z daną organizacją lub złożenie przez taki podmiot oświadczenia o odpowiedniej treści.

Ważne! Odliczeniu podlegają zarówno darowizny rzeczowe jak i pieniężne. W przypadku darowizn rzeczowych należy zadbać o prawidłowe określenie ich wartości.

Odliczenie kosztów poniesionych na walkę z COVID-19

Warto wspomnieć, że za rok 2022r. podatnicy mają prawo do odliczenia kosztów poniesionych na walkę z COVID-19. Rozliczenie podatkowe za rok 2022, będzie najprawdopodobniej ostatnim, w którym podatnicy będą mogli skorzystać z tego odliczenia. Zgodnie z przepisami UoCIT możliwe jest odliczenie wydatków poniesionych na wsparcie walki z pandemią COVID-19 poniesionych do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii. Przypominamy, że stan epidemii zniesiony na terenie Polski w dniu 16 maja 2022r.

Odliczenie kosztów darowizn na placówki lecznicze i oświatowe

Zgodnie z UoCIT odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają m.in. darowizny przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą czy placówkom oświatowym. Dotyczy to np. przypadku, gdy przedmiotem darowizny były laptopy lub tablety.

Odliczenie kosztów darowizn na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych

W związku z wojną na terenie Ukrainy, w ustawie o CIT uregulowano także kwestie związane z darowiznami przekazanymi w okresie od 24 lutego 2002r. do 31 grudnia 2022r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych. Zgodnie z art. 38w UoCIT podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup towarów, które następnie zostały przekazane w formie darowizny na wskazany powyżej cel. Co istotne, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego, jednostkom samorządu terytorialnego, wojewodom czy podmiotom wykonującym działalność leczniczą na terenie Polski lub Ukrainy. Nie można więc odliczyć ewentualnych darowizn przekazanych bezpośrednio obywatelom Ukrainy.     

Ważne! Rozliczyć w ramach wskazanej regulacji może tylko te wydatki, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów. Oznacza to, że pomoc nie może być dwukrotnie ujęta  w kosztach podatkowych.

Ważne! W rozliczeniu za rok podatkowym 2022r. odliczeniu podlega 100% wartości przekazanej darowizny.

Więcej postów z cyklu „Akcja CIT”, które pomogą Ci przygotować się na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

Etykiety ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2