4 formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polskim Ładzie

27 stycznia, 2022

cztery żurawie lecące po niebie

Zakładając własną działalność gospodarczą musimy w trakcie rejestracji (do CEIDG) wskazać formę opodatkowania. Wybór należy do przedsiębiorcy, który w tej kwestii powinien kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale również rodzajem działalności, którą zamierza prowadzić. Polskie prawo dopuszcza w tym zakresie cztery możliwe do wyboru warianty:

  1. Skala podatkowa (zasady ogólne)
  2. Podatek liniowy
  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  4. Karta podatkowa

Skala podatkowa (zasady ogólne)

Skala podatkowa jest podstawową i najczęściej wybieraną formą opodatkowania, polegającą na opodatkowaniu dochodu:

DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Podatek stanowi:

  • do 120.000 zł ― 17% dochodu minus kwota zmniejszająca podatek (5.100 zł)
  • ponad 120.000 zł ― 15.300 zł + 32% dochodu ponad 120.000 zł

Wybór tej formy opodatkowania nakłada obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz przeprowadzenia na koniec roku inwentaryzacji.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wpłacać w okresach miesięcznych/kwartalnych do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik do 30. kwietnia następnego roku składa w urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36.

Podatek liniowy

Podatek liniowy jest formą opodatkowania dochodu jedną stawką podatku wynoszącą 19% bez względu na wysokość tego dochodu.

Ta forma opodatkowania wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wpłacać w okresach miesięcznych/ kwartalnych do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik do 30. kwietnia następnego roku składa w urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36L.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, w której przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia przychodów o poniesione koszty.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności obowiązują tu także różne stawki ryczałtu. Limity kwotowe dotyczące osiąganych przychodów powodują, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy opodatkowania.

Dodatkowo art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi katalog działalności bezwzględnie wyłączonych z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wpłacać w okresach miesięcznych/ kwartalnych do 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na mikrorachunek właściwego urzędu skarbowego. Jednak zaliczkę za grudzień podatnik może wpłacić przed upływem terminu dla złożenia zeznania PIT-28, czyli do końca lutego roku następującego, którego dotyczy zeznanie

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania adresowaną wyłącznie do przedsiębiorców, którzy prowadzą rodzaj działalności ujęty w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Nie nakłada ona na przedsiębiorców obowiązku prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Zobowiązani są oni jednak do opłacania podatku do 7. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz w terminie do 31 stycznia – do złożenia zeznania rocznego PIT-16A za rok poprzedni.

Co ważne, w ramach Polskiego Ładu, od 01/2022 ta forma opodatkowania została zlikwidowana dla podatników, którzy planowali zmianę formy opodatkowania lub rozpoczęcie działalności.

Jest to jednoznaczne z tym, iż w 2022 roku możliwość płacenia karty podatkowej uzyskali tylko przedsiębiorcy, opłacający ją w roku 2021.

Polski Ład a formy opodatkowania działalności gospodarczej

Powszechnie wiadomo, że jednym z priorytetów przedsiębiorców prowadzących DG jest płacenie niskich podatków, co przede wszystkim wiąże się z wyborem optymalnej formy opodatkowania. Wprowadzony od 01/2022 Polski Ład zapoczątkował rewolucyjne zmiany w zakresie zasad opłacalności w/w form opodatkowania. Spowodowało to min. wpływ formy opodatkowania na wysokość składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców, która obecnie nie rzutuje na wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Wpływ na ostateczne rozliczenie podatku mają natomiast składki społeczne.

Po wprowadzonych przez Polski Ład zmianach sytuacja przedstawia się następująco:

WP Table Builder

Autorka: Marta Mazurek

Etykiety , , , , ,

Powrót do BLOGA

Sygnatariusz Karty Różnorodności

Szanujemy różnorodność wśród pracowników. Pragniemy, aby nasz głos został usłyszany i dzięki temu szerzyć świadomość zmian, jakie należy wprowadzać w firmach. Nie oceniamy pod kątem: płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej ani innych przesłanek narażających na zachowania dyskryminacyjne.

diversity-charter-vgd-pl

Współpracujemy z:

CNKP Logo

Silver Winner BBC Award 2020 & 2021

Dwa razy z rzędu wygraliśmy w kategorii Silver Sponsor w ramach BBC Award 2020 oraz 2021 - corocznego konkursu organizowanego przez Belgijską Izbę Gospodarczą. Doceniono nas za: zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz wsparcie belgijskiego biznesu w Polsce.

bbc-award-2