fbpx
Přejít na obsah

Zmiany w podatkach w Polsce 2019

Jeśli poniższe zmiany podatkowe nie są wystarczająco jasne, zachęcamy do kontaktu. Wiemy, jak rozwiązać każdy problem związany podatkami.

zmiany w podatkach 2019 w Polsce

Obniżenie stawki podatku CIT

W roku 2019 stawka podatku CIT została obniżona do 9% dla podatników, których dochód w bieżącym roku podatkowym nie przekracza równowartości 1,2 mln EUR (jeśli posiadają status małych podatników i ich udział w przychodach nie przekracza 33%). Obniżona stawka nie ma zastosowania dla przychodów z zysków kapitałowych. W roku 2019 zasada ta nie ma również zastosowania dla spółek zarejestrowanych (podzielonych) po 20. listopada 2018r. Tego rodzaju spółki mogą zastosować wspomnianą stawkę od początku trzeciego roku podatkowego.

 

Innovation (IP) box

Ustawa podatkowa na rok 2019 wprowadziła do polskiego systemu prawnego preferencje dla działań innowacyjnych, które są już dostępne w innych krajach pod nazwą: Intellectual Property Box, Patent Box lub Knowledge Development Box (np. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu lub Francji). Preferencyjne traktowanie ma na celu pokrycie wpływów z komercjalizacji utworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych praw własności intelektualnej (np. patenty, prawo ochrony wynalazku, prawo do programu komputerowego, rejestracja produktu medycznego lub weterynaryjnego). Takie dochody podlegają opodatkowaniu ze stawką preferencyjną 5% stawki podatku PIT lub CIT. Celem tego rozporządzenia jest zwiększenie atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej poprzez wspieranie rozwoju firm inwestujących w nowe technologie.

Dochodem uprawnionym do obniżenia stawki podatkowej jest dochód kwalifikowany, obliczony jako iloczyn dochodu uzyskanego z opłat licencyjnych (lub innych należności związanych z wykorzystaniem lub sprzedażą praw własności intelektualnej) oraz specjalnego wskaźnika obliczonego w zależności od rodzajów kosztów poniesionych na badania i rozwój (im wyższy udział kosztów własnych prac badawczo-rozwojowych lub efektów tych prac zakupionych od podmiotów niepowiązanych, tym niższa będzie podstawa opodatkowania).
Aby skorzystać z preferencji, podatnik musi prowadzić działania badawczo-rozwojowe bezpośrednio związane z tworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub doskonaleniem praw własności intelektualnej. Konieczne będzie również prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej.

 

Podatek wyjściowy na podstawie dyrektywy UE 2016/1164 (ATAD)

Ustawa podatkowa w roku 2019 ma również na celu wprowadzenie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, zmiany miejsca rezydencji podatkowej lub zakładu podatnika poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatek wyjściowy ma zastosowanie zarówno do osób prawnych, jak i fizycznych. Będzie miał również zastosowanie w przypadku niektórych przeniesień aktywów do innych osób lub podmiotów.

Podstawą opodatkowania podatku wyjściowego jest nadwyżka rynkowej wartości aktywów, do których Polska utraci prawo do ich opodatkowania, nad ich wartością podatkową. Podatek wyjściowy będzie naliczany według stawki podatku PIT / CIT w wysokości 19%. Jedynie w przypadku PIT, jeśli wartość podatkowa składnika aktywów nie zostanie ustalona, stawka wyniesie 3%.

Złożenie deklaracji i zapłacenie podatku musi nastąpić do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie podatku wyjściowego. Pod pewnymi warunkami podatnicy będą mogli ubiegać się o płatność w ratach przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Pobieranie podatku u źródła

W 2019 r. wprowadzono zasadnicze zmiany w pobieraniu podatku u źródła („WHT”) w Polsce (a także w zakresie odpowiedzialności podatnika WHT za niezapłacony podatek). Zmiany te mają zastąpić mechanizm ulg podatkowych (zastosowanie redukcji WHT przez podatnika WHT, np. podczas płacenia odsetek) mechanizmem zwrotu podatku. Oznacza to, że podatek pobierany jest przez podatnika WHT w pełnej wysokości bez stosowania zwolnień wynikających z polskiego prawa i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a podatnik może otrzymać (częściowy) zwrot podatku WHT po tym, jak udowodni, że posiada prawo do zastosowania stawki preferencyjnej.

Nowe zasady mają zastosowanie w przypadku, gdy płatności dla jednego odbiorcy przekraczają kwotę 2 milionów złotych w jednym roku podatkowym. Ustawa o CIT przewiduje również inne rozwiązania w systemie ulg podatkowych.

Z uwagi na to, że zasady te obowiązują wszystkich podatników w 2019 roku i zostały wprowadzone bardzo późno, polski rząd przesunął termin ich wprowadzenia do 1 lipca 2019 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Od 1 lipca musimy płacić 20% podatku WHT polskim organom podatkowym (nawet jeśli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają różne stawki) i 80% beneficjentowi. Dotyczy to wszystkich płatności powyżej ustalonego limitu 2 mln złotych dla każdego beneficjenta.

Jak uniknąć zobowiązań?

Musimy uzyskać dwa dokumenty:
1. Oryginał zaświadczenia o rezydencji podatkowej
2. Deklarację (WH-OSC) podpisaną elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, która musi zostać przesłana organom podatkowym przed realizacją płatności.

Należy pamiętać, że zasady te mają zastosowanie do wszystkich płatności (usług niematerialnych, dywidend, odsetek kredytowych) powyżej 2 000 000 PLN dla jednego podmiotu.

Poprawki wprowadzają również zmiany w definicji właściciela majątku, które obejmują m.in. wymóg prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju rezydencji (zgodnie z regulacjami CFC w Polsce) przez podmiot otrzymujący płatności ze źródła w Polsce.

 

Obowiązkowe zasady ujawniania

Zmiany w polskim prawie podatkowym pojawiły się również w zakresie dodatkowego raportowania. Wprowadzono konieczność informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o szczegółach stosowanych schematów podatkowych. Jednostkami sprawozdawczymi będą pośrednicy (tzw. „promotorzy”, m.in. doradcy podatkowi, radcy prawnymi, adwokaci i inni eksperci), ale także w niektórych sytuacjach podatnicy wdrażający schematy podatkowe. Informacje przekazywane w ramach specjalnej procedury powinny zawierać szczegóły porozumień uzgodnionych w ramach transakcji wraz z opisem oraz szacunkowe oczekiwane korzyści podatkowe.

 

Zmiany w GAAR

Ustawa podatkowa z 2019 r. wprowadziła między innymi karę pieniężną (sankcję) w formie dodatkowego zobowiązania w wysokości 40% lub 10% korzyści podatkowej, co wynika z zastosowania GAAR (sankcja obejmuje również stosowanie innych klauzul o zwalczaniu nadużyć, rozliczeniu cen transferowych oraz przypadki, w których podatnik WHT wydał nieprawidłowe oświadczenie i nie dokonał wymaganej weryfikacji w odniesieniu do stawki podatku u źródła). Stawka 10% może mieć zastosowanie dla podatku dochodowego, gdzie dochód stanowi podstawę opodatkowania.

Nowe zasady anulowały limit ulgi podatkowej, która obowiązywała do końca 2018 roku w wysokości 100 000 PLN. Obecnie limit wynosi 0,00.

Powyższa kara pieniężna może zostać podwojona w przypadku ulg podatkowych przekraczających 15 milionów złotych, gdy podatnik otrzymał wcześniej ostateczną decyzję na podstawie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć lub w przypadku braku dokumentacji dotyczącej cen transferowych. W pewnych okolicznościach powyższe stawki mogą zostać zmniejszone o połowę.

Projekt rozszerza także zastosowanie klauzuli GAAR na agentów podatkowych (płatników) i wprowadza szereg szczegółowych zmian w stosowaniu klauzuli GAAR (np. kwestie przedawnienia, korekta deklaracji w toku postępowań w ramach GAAR, wyjaśnienia warunku sztuczności) oraz postępowania GAAR (w tym postępowania o wydanie opinii ochronnej).

 

Odliczanie odsetek nominalnych

Ustawa podatkowa z 2019 r. wprowadziła również nowy mechanizm odliczania odsetek nominalnych, tj. możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania hipotetycznych kosztów pozyskania zewnętrznego kapitału w przypadku, gdy spółka otrzyma finansowanie w formie dodatkowych płatności na rzecz kapitału lub zysków zatrzymanych. Koszty finansowania kapitału są obliczane jako iloczyn kwoty finansowania i stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1%. Iloczyn ten nie może przekroczyć 250 000 PLN w roku podatkowym. Mechanizm ten ma obowiązywać od 2020 r. (włączając w to również zyski zatrzymane z 2019 r.).

 

Wirtualne waluty

Zmiany w podatkach w roku 2019 wprowadziły do polskiego prawa podatkowego również szczegółowe zasady opodatkowania dochodów z wirtualnych walut. Przychody z obrotu wirtualną walutą będą kwalifikowane jako przychody z kapitału pieniężnego w PIT lub zyski kapitałowe w CIT. Strata poniesiona podczas obrotu wirtualnymi walutami nie będzie odliczana od pozostałych dochodów podatników, np. ze sprzedaży udziałów lub z działalności gospodarczej.

 

Koszty kupna (umowy leasingowej) samochodów pasażerskich

Od 1 stycznia 2019 r. został podwyższony limit kosztów amortyzacji. Do końca 2018 roku limit ten wynosił 20 000 EUR w przypadku samochodu osobowego (tylko do tej kwoty mogliśmy zaklasyfikować koszty amortyzacji do kosztów podlegających opodatkowaniu). Od 2019 r. limit wynosi 150 000 PLN (samochody na gaz/benzynę). W przypadku samochodów elektrycznych limit wynosi 225 000 PLN, ale należy spełnić dodatkowe wymogi (dyrektywa UE).

Ten sam limit dotyczy kosztów użytkowania samochodów na podstawie umowy leasingowej.

Limity te mają również zastosowanie w klasyfikacji polis ubezpieczeniowych, których koszty podlegają opodatkowaniu.

 

Ograniczenie wydatków na użytkowanie pojazdów

W kosztach odliczanych od podatku zostanie uwzględnione 75% wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych, służących podatnikowi również do celów innych niż działalność gospodarcza. Będzie istniała również możliwość uwzględnienia 100% wydatków, ale tylko w przypadku korzystania z samochodu wyłącznie w celach biznesowych i wtedy, gdy przechowywane są dokładne zapisy jako dowody sposobu użytkowania samochodu.

 

Zmiany w przepisach dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)

Wprowadzone zmiany zapewniają, że zakres regulacji obejmie również podmioty będące oddziałami spółek zagranicznych, zagranicznymi grupami podatkowymi lub nieznanymi polskiemu prawu, takimi jak prywatne fundacje lub fundusze powiernicze.

Etykiety , , , , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.