Přejít na obsah

Ulga na złe długi – zmiany PIT, CIT, VAT

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Rozwoju i Finansów najprawdopodobniej  jeszcze w 2018 roku w podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) zostanie wprowadzona nowa ulga – ulga na złe długi, której mechanizm funkcjonuje  już w podatku od towarów i usług (ustawa o VAT).

Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o podatku od towarów i usług umożliwia podatnikowi skorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Procedura ta nazywana jest ulgą na złe długi i stosuje się ją, gdy spełnione są następujące warunki:

  • dostawa towaru lub świadczenie usługi jest dokonane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty
    – wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
    – dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 

Jedną z planowanych zmian  w projekcie ustawy jest skrócenie terminu na dokonanie przez wierzyciela oraz dłużnika korekty ze 150 dni na 120 dni.  Pozostałe warunki uprawniające do korzystania z ulgi nie ulegają zmianom.

Wierzyciel  – prawo do korekty

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów i usług lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.  Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie ostała uregulowana lub zbyta. Wierzyciel ma obowiązek wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty – zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. W razie gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty należność została uregulowana lub zbyta, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres,  w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Dłużnik- obowiązek korekty

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik będzie obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisuje nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłyną 120 dzień od dnia upływu terminu płatności należności. Nie stosuje się do również, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 120 dzień od dnia upływu terminu płatności jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część  należności.

Ustawa o podatku dochodowym PIT i CIT

Istotną zmiana jaka ma nastąpić w podatku dochodowym od osób prawnych jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych ma być wprowadzenie i przystosowanie rozwiązań  stosowanych w podatku od towarów i usług dotyczących ulgi na złe długi. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć swój dochód o niezrealizowane należności natomiast dłużnicy będą zobligowani do powiększenia swojego dochodu o niezapłacone zobowiązania. Podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług termin do skorzystania z ulgi na złe długi będzie wynosił  120 dni.

Ową ulgę będzie można zastosować jeżeli łącznie zostaną spełnione  poniższe warunki:

  1. dłużnik i wierzyciel nie będą w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie upłynęło więcej niż 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub zawarta umowa
  3. wierzyciel oraz dłużnik jest polskim rezydentem podatkowym albo podatnikiem niemającym w Polsce rezydencji podatkowej – lecz uzyskującym tutaj dochody za pośrednictwem zagranicznego zakładu, którego dotyczy dana wierzytelność lub zobowiązanie.

Wierzyciel – prawo do korekty

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez  wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności pod warunkiem, że nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jest to nowe uprawnienie dla wierzycieli, z którego będą mogli skorzystać, ale nie będą do tego zobowiązani.  Jeśli po dokonaniu korekty należność zostałaby uregulowana lub zbyta, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za okres w którym należność została uregulowana (zbyta).

Dłużnik – obowiązek korekty

Na dłużnika ma zostać nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwot nieuregulowanych zobowiązań. Dłużnik będzie zobowiązany do dokonania zwiększeń za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu wskazanego terminu spłaty zobowiązania. Jeśli nastąpi uregulowanie zobowiązania, dłużnik będzie miał prawo do korekty zwrotnej w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane.

Korekty będą miały zastosowanie wyłącznie do wierzytelności oraz zobowiązań powstałych w związku z transakcjami handlowymi oznaczonymi jako przychody i koszty uzyskania przychodu bez względu na czas ich odliczenia. Aby uniknąć podwójnego ich rozliczenia w rachunku podatkowym odpisane w powyższy sposób wierzytelności nie będą mogły być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

 

Etykiety , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.

Nexia International

VGD jest aktywnym członkiem prestiżowej grupy NEXIA. Dzięki temu możemy świadczyć nasze profesjonalne usługi na całym świecie.

nexia_logo-200×77-1-copy-200×77