fbpx
Přejít na obsah

Dlaczego zapłata na właściwe konto kontrahenta ma znaczenie?

Nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem ordynacji podatkowej art. 117ba (odpowiedzialność solidarna podatników), jeśli podatnik wykona przelew w kwocie przekraczającej 15.000 zł na rachunek, który nie został ujęty w wykazie Ministerstwa Finansów, będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta (do wysokości kwoty podatku związanego z daną transakcją).  Jednocześnie  podatnik traci prawo do zaliczenia kwoty wynikającej z zapłaty do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

 

Aktualne dane kontrahenta w wykazie zgłoszonym do Urzędu Skarbowego

Zacznijmy jednak od początku. Niebawem zaczną obowiązywać kolejne zmiany podatkowe. Będą one miały znaczący wpływ na sposób ewidencji kosztów podatkowych oraz podatku VAT naliczonego.

Aby organ podatkowy uznał zasadność odliczenia podatku VAT będziemy musieli udowodnić, iż nasz kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym. Przed wykonaniem przelewu trzeba więc sprawdzić czy podane na fakturze konto kontrahenta jest zgodne z tym w wykazie. Wysłanie pieniędzy na inny rachunek niż ten zgłoszony do US, zablokuje możliwość zaliczenia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Dlatego kluczowym staje się problem aktualności danych partnerów biznesowych w systemach informatycznych GUS oraz danych zgłaszanych na formularzach NIP-2 i NIP-8. Zgodność tych danych pozwoli na zachowanie należytej staranności a co za tym idzie, pozwoli uniknąć wielu kłopotów z fiskusem. Na chwilę obecną nie jest znana data, od której obowiązek weryfikacji danych kont bankowych kontrahentów wejdzie w życie.

 

Odpowiedzialność podatnika, gdy numer konta kontrahenta różni się od numeru zgłoszone do organów podatkowych

Od 1 września 2019 roku zacznie obowiązywać art. 96b ustawy o VAT na mocy którego Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził elektroniczny wykaz podatników, którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT (tzw. „czarna księga podatników VAT”) oraz takich podatników, którzy początkowo zostali wykreśleni z rejestru a następnie przywróceni do rejestru podatników VAT czynnych (tzw. „biała księga podatników VAT”). Znowelizowana Ustawa o podatku od towarów i usług, z dnia 12 kwietnia 2019 roku zakłada, że podatnik nie będzie mógł zakwalifikować jako kosztów uzyskania przychodu wydatków, które trafiły na rachunki bankowe inne niż zgłoszone do organów podatkowych.

Odpowiedzialność podatnika będzie mogła być wyłączona, gdy dokona on zapłaty na inny rachunek, ale zawiadomi urząd skarbowy właściwy dla kontrahenta – sprzedawcy, o zapłacie należności na ten rachunek bankowy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu lub jeśli dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Może się również zdarzyć tak, że zapłacimy kontrahentowi za fakturę na prawidłowe konto ale w bazie danych US widnieje błędne lub nieaktualne konto bankowo kontrahenta. Wówczas będziemy zwolnieni z konsekwencji i będziemy mogli zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu oraz odliczyć VAT.

 

Dlaczego zostanie utworzony rejestr podatników?

Powodem prowadzenia rejestrów podatników jest pomoc przedsiębiorcom w dotrzymaniu należytej staranności w weryfikowaniu informacji o swoich kontrahentach. Kolejnym bardzo ważnym powodem są działania podejmowane w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Podatnicy, którzy będą weryfikować kontrahentów, z którymi współpracują za pomocą tego elektronicznego rejestru będą mieli szansę zminimalizować ryzyko udziału w karuzelach podatkowych VAT.

Założenie działania tej ochrony polega na tym, że w momencie sprawdzenia przez podatnika dokonującego zlecenia przelewu, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, podatnik otrzyma informację o dacie i godzinie, w której dokonał sprawdzenia i jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku w wykazie, wówczas podatnik będzie miał pewność, że dokonał przelewu na właściwy i aktualny rachunek. Wykaz ma być aktualizowany w dni robocze, raz na dobę, a dostęp do niego będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Taki system umożliwi kontrolę pochodzenia pieniądza oraz jego przepływu pomiędzy firmami a także przepływ pieniądza pomiędzy rachunkami wewnętrznymi firmy.

 

Autor: Agnieszka Grabowska

Etykiety , , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.