Přejít na obsah

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo lub najpóźniej do 30 września następnego roku.

Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy terminy urlopów powinny być ustalane z wyprzedzaniem. Temu służy plan urlopów , w którym uwzględnia się urlopy przypadające na dany rok, a także niewykorzystane w latach poprzednich oraz urlopy uzupełniające. Urlop może zostać udzielony pracownikowi także po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek. Dodatkowo pracownik ma prawo do urlopu na żądanie, którego nie obejmuje plan urlopów.

Udzielanie urlopów pracownikom powinno odbywać się zgodnie ze sporządzonym przez pracodawcę corocznie planem urlopów. Plan jest układany:

–  w sposób, który nie zakłóci normalnego funkcjonowanie zakładu pracy

– w porozumieniu z pracownikami, którzy mogą na niego wpływać poprzez składanie wniosków urlopowych.

To do przełożonego należy ostateczna decyzja kiedy udzieli pracownikowi urlopu. Powinien brać pod uwagę wnioski urlopowe pracowników, jednak nie musi wyrażać na nie zgody np. w sytuacji konieczności zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu. Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika a nie jego obowiązkiem, dlatego pracodawca może nie tylko nie wyrazić zgody pracownikowi urlopu w wybranym przez niego terminie, ale także przełożyć go lub przerwać już rozpoczęty.

Zgodnie z zasadą corocznego urlopu wypoczynkowego obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w którym nabył do niego prawo. W związku z tym ustalanie terminów urlopu przez pracodawcę bez konsultacji z pracownikiem narusza zasady prawidłowego ustalania urlopów. Pracodawca może jedynie zasugerować wykorzystanie urlopów w dogodnym dla pracodawcy terminie. Pracodawca zmuszając pracownika do wykorzystania urlopu w określonym terminie łamie jego prawa oraz przepisy stanowiące o urlopach pracowniczych, niewłaściwie realizuje też czas pracy. W takiej sytuacji pracownik powinien zawiadomić Państwową Inspekcję pracy.

Jedynym wyjątkiem w którym pracownik musi wykorzystać urlop w terminie wyznaczonym przez pracodawcę jest art. 167(1) Kodeksu Pracy który stanowi, że pracownik ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, gdy pracodawca takiego urlopu mu udzieli.

Zdarzają się sytuacje w których pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu we wskazanym przez pracownika terminie:
– pracownica wnioskuje o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (to uprawnienie dotyczy też pracownika-ojca korzystającego z urlopu macierzyńskiego) – art. 163 § 3 k.p.;
– pracownik zamierza skorzystać z urlopu na żądanie (art. 167(2) k.p.);
– pracownik młodociany uczęszcza do szkoły – należy udzielić mu urlopu w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 2 k.p.).

Etykiety , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.