fbpx
Přejít na obsah

9% CIT dla małych podatników

taxes in poland, accounting for partnerships in poland,9% CIT od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły zmiany w przepisach ustaw o podatku dochodowym. Jedną ze zmian jest wprowadzenie obniżonej stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Kto skorzysta z CIT 9%?

W roku 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie stawki podatku:

– 19% podstawy opodatkowania

– 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów), które nie pochodzą z zysków kapitałowych u podatników, którzy osiągnęli przychody nie przekraczające kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, wyrażonej w złotych, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

cit, corporate income tax in poland, reduced cit in poland, tax in poland,

Z przepisu wynika, że zmiany w CIT przewidziane są dla podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły kwoty będącej równowartością 1 200 000 euro. Zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy CIT wynika,  że z przepisu może skorzystać mały podatnik. Za małego podatnika uważa się podatnika, u którego wartość przychodu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, do przeliczenia na kwotę w złotych przyjmujemy kurs średni euro z Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. Wartość przeliczoną należy zaokrąglić do 1000 złotych.

Należy zwrócić uwagę że obniżona stawka podatku dotyczy tylko dochodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe co za tym idzie należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

 

Do przychodów z zysków kapitałowych zalicza się:

– przychody z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy, przychody z umorzenia udziału, równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, odsetki od pożyczki partycypacyjnej),

– przychody z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

– przychody ze zbycia udziału lub akcji,

– przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej,

– przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,

– przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT (prawa autorskie i pokrewne, licencje, prawa własności przemysłowej, know-how), z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z przychodami z pozostałych źródeł,

– przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych zabezpieczających przychody lub koszty z pozostałych źródeł,

– przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania.

 

Kiedy nie możemy skorzystać z niższej stawki podatkowej ?

Zgodnie z ustawą o CIT są przedstawione okoliczności, w których nie możemy skorzystać z niższej stawki podatkowej. Podane okoliczności są zawarte w art. 19 ust 1a i dotyczą podatników, którzy zostali utworzeni m.in.:

1) na skutek podziału, przekształcenia lub połączenia podatników, z wyłączeniem przekształcenia spółki w inną spółkę; lub

2) na skutek przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną albo przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą; lub

3) przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wcześniej prowadzone już przez siebie przedsiębiorstwo lub składniki majątku tego przedsiębiorstwa posiadające wartość przekraczającą równoważność minimum 10 000 euro wyrażonych w złotówkach.

 

Zgodnie z art.19 ust 1c stawki 9% nie stosuje się również do:

spółki dzielonej oraz podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a) zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wcześniej prowadzone już przez siebie przedsiębiorstwo lub składniki majątku owego przedsiębiorstwa, posiadające wartość, która przekracza w sumie równoważność 10 000 euro, wyrażonego w złotówkach, przeliczonej według średniego kursu euro  ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego roku podatkowego, w którym wniesiono wymienione składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł. Wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 pojęcie przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, wartość rynkowa, lub

b) składniki majątku, które podatnik pozyskał na skutek likwidacji innych podatników, w przypadku gdy wspomniany podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

 

Należy pamiętać, iż podatnik, który powstał w drugiej połowie  roku 2018 i wskazał datę zakończenia pierwszego roku obrotowego na 31.12.2019 ma obowiązek stosować przepisy obowiązujące w roku 2018 co oznacza, że z niższej stawki podatkowej może skorzystać dopiero po zamknięciu roku obrotowego jeśli nie przekroczył kwoty będącej równowartością 1 200 000 euro. Do końca roku 2019 utrzymując status małego podatnika może opodatkować swoje dochody stawką 15%.

 

Autor: Izabella Bida

Etykiety , ,

Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.