Přejít na obsah

Delegacja czy oddelegowanie?

Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy pracodawca, który wysyła swojego pracownika do pracy za granicą. Właściwe zakwalifikowanie wyjazdu pracownika wpływa na zakres świadczeń przysługujących mu z tytułu wyjazdu oraz na obowiązki pracodawcy.

Podstawowe różnice między delegacją a oddelegowaniem.

DELEGACJA

 • Incydentalny charakter;
 • Nie powoduje zmiany umowy ani miejsca wykonywania pracy. Wyjazd odbywa się na podstawie służbowego „polecenia wyjazdu”;
 • Obowiązek wypłaty diet i innych należności za okres podróży służbowej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej zwane „Rozporządzenie”);
 • Wynagrodzenie za pracę w delecji jest co do zasady  oskładkowane i opodatkowane w Polsce, niezależnie od tego czy praca podczas delegacji jest wykonywana w Polsce czy za granicą. Wszystkie świadczenia związane z  podróżą służbową wypłacane w ustawowych limitach nie stanowią postawy oskładkowania i opodatkowania;
 • Diety i inne należności  za czas podróży służbowej do wysokości określonej w rozporządzeniu są zwolnione z oskładkowania i opodatkowania;
 • Wysokość należnych diet:
 • Podróż krajowa – dieta – 30 zł za dobę
 • Podróż zagraniczna – wysokość diety wg. Rozporządzenia.

 

ODDELEGOWANIE

 • Stała zmiana (długotrwała) miejsca pracy;
 • W przypadku oddelegowani następuje zmiana miejsca pracy. Wymaga ona zmiany treści umowy o pracę;
 • Brak obowiązku wypłaty diet i innych należności;
 • Świadczenia wypłacane za pracę za granicą mogą być opodatkowane w Polsce lub zagranicą. W zależności od okresu oddelegowania i postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zwolniona z opodatkowania jest część przychodów osób oddelegowanych za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostaje w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety;
 • Do dni pobytu zalicza się:
 • dni pracy,
 • dni rozkładowo wolne od pracy (np. sobota niedziela),
 • dni urlopu wypoczynkowego,
 • dni za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe
 • Do dni pobytu nie wliczamy:
 • dni, za które pracownik otrzymuje zasiłek,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego,
 • Możemy tu również zastosować zwolnienie podatkowe na zakwaterowanie pracownika do 500 zł miesięcznie pod warunkiem, że pracownik ma podstawowe koszty uzyskania przychodu a miejsce zamieszkania położone jest poza miejscem pracy (nie ma tu jednak zastosowania zwolnienie z oskładkowania);
 • Zwolnienie z ZUS;
 • Podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy przychód nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia nie stosujemy zwolnienia, a podstawę składek stanowi przychód rzeczywiście osiągnięty (przeciętne miesięczne wynagrodzenie zgodnie z ustawą SUS w 2017 r. wynosi 4263 zł).
Powrót do NEWSROOM

Nasza wizja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę oraz dokładność. Oferujemy również doradztwo ze strony naszego zespołu. Naszym głównym celem jest nawiązanie współpracy partnerskiej, która będzie satysfakcjonująca dla naszych klientów.

VGD Group

Jesteśmy międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, audytu, podatków, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego.

Nexia International

VGD jest aktywnym członkiem prestiżowej grupy NEXIA. Dzięki temu możemy świadczyć nasze profesjonalne usługi na całym świecie.